Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-01-28

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen skriver til de to andre bestyrelsesmedlemmer om priser på bl.a kopier af Apollo Belvedere og Michelangelos Moses.

Transskription

Mine Herrer
Endelig har jeg faaet Svar fra Hr. Sabbatino de Angelis og tillader mig for Tydeligheds Skyld at vedlægge hans Brev samt de 5 Photographier.
DHerr ville deraf see hvor overordentlig lav Prisen er sat - et characteristisk Exempel paa hvor billigt Italienere kunne arbeide og sælge naar man kan opnaae ar faa dem til at opgive den virkelige Priis.
Fraset at S d.A. arbeider ere saa meget bedre udførte end Barbediennes i cire perdue istedetfor i Sandform, er den directe Sammenligning aldeles overraskende.

Den belvederiske Apollon koster fra SdA fr 2500.
Barbedienne opgav os 1880 Prisen til f 4500 men maae vi tage i Betragtning at han dengang opgav Prisen paa Moses til 8500 og vi senere maatte betale 9500 for den (han gjorde endda Forsøg paa at faa os til at give ham mere idet han opgav os at den havde kostet ham selv fr 13,652,65 altsaa halvanden Gang saa meget som hans første Priis)
Laocoon var af Barbedienne 1880 opgivet til 5800 fr men jeg maatte 1881 betale 9.183 fr. for den!!


Vor Aftale var jo at hvis vi kunde faae de to Figurer Den belvederiske Apollon og Faunen med Bakkhus for de Penge vi til næste Aar ville

have i Kasse saa skulde vi tage dem.
Nu kunne vi faae alle de 5 Figurer vi have talt om for 8000 fr. lægges dertil Emballage Fragt og Opstilling v. Parken vil det blive c 6000 Kr. saa have vi endda om et Aar 3000 Kr. i Kasse. Hvilket er mere end vi tænkte os som Best ? naar 2 toges.
Hvis jeg nu maatte faae Bemyndigelse til at bestille de alle vilde jeg energisk forsøge at trykke ham til at give os Emballagen, som vi ellers godt kunne blive trukken op paa, gratis.
Det maa erindres at Hermes har sin Sokkel iberegnet saa at vore Udgifter til Sokkel til ham ville blive minime.
Alle disse Statuer ville faae superbe Pladser i Ørstedsparken.
Forventende Deres ærede Udtalelser er jeg Deres ærbödige
C. Jacobsen jun

S.T.
Hr. Etatsraad H.N. Hansen
Hr. Etatsraad F. Meldahl.

Jeg kan tiltræde Formandens Forslag, men vilde dog - for at bevare det Fornødne til Fodstykkerne - foretrække kun at bestille 4, udeladende Mercur
H. N. Hansen
29.1.86

Jeg stemmer for Anskaffelsen af
1. Faunen med Bacchus. 1600 fr.
3. Sliberen____________1300 fr.
5. Faunen der flaaer Bacchus 1300 fr.
og ifald Enighed kan opnaaes for Mercur 1300 fr.
Derimod stemmer jeg ikke for Apollo. Jo mere jeg tænker over den ..... det for mig at den Figur vil blive død og kjedelig i Bronce og ikke tage sig ud. Jeg stemmer altså imod at den anskaffes

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsbergfondets arkiv og Thorvaldsens Museum