Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-12-29

Afsender

Louis Hasselriis

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Hasselriis er glad for udsigten til at få stillet sin statue af en satyr op i Ørstedsparken

Transskription

Rom den 29 Decbr 1887

Høitærede Hr Brygger C. Jacobsen!
Deres Brev af 19 dennes har jeg modtaget og takker for den yderligere Udsigt De deri giver mig til at Satyren med Tiden vil faa en Plads i Ørsteds Park. Deres Raad om at hjemsende Gibsmodellen vil jeg følge saafremt det ikke lykkes mig at kunne hjemsende den i Bronce, thi forstaar jeg Deres Brev ret, saa fordres egentlig det, og vil gjøre det lettere for den høitærede Komité at tage en Bestemmelse. At lade Figuren støbe allene, uden Piedestal vil ikke heller tage saa lang Tid som den tidligere opgivne med Piedestal. Den lille Antydning til en Piedestal var kun for at vise hvorledes maskerne kunde anbriges paa Fodstykket, intet mere. Senere vil jeg indsende en udført Tegning til en saadan. De har maaske modtaget et andet Fotografi i Lighed med det første ? der existerede
ét andet hvor Figuren saas fra den modsatte Side, og troede at det var hjemme og skrev til min Søster og bad hende om at sende det. Da det ikke fandtes sendte hun det som De modtog.
Deres Brev var bleven besvaret tidligere dersom ikke en sjelden grundig Forkjølelse havde holdt mig et Par Dage i Sengen.

Da dette Brev sandsynligvis vil komme Dem i Hænde paa det nye aars første Dag, gjør jeg mig en Glæde af at fremføremine bedste Ønsker for det kommende Aar, og undertegner mig
Med udmærket Høiagtelse
ærbødigst
L. Hasselriis.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Rom
København

Ny Carlsbergfondets arkiv. Brevordner med Legatet "Albertina"s korrespondance.