Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1892-03-05

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Carl Goos

Dokumentindhold

Carl Jacobsen præciserer sin holdning til indholdet af den (skulptur)samling, han har overdraget Stat og Kommune. Skulle samlingen indeholde alle skulpturer i hans samling, skulle der opføres en ny fløj til Glyptoteket, hvilket ikke dette tidspunkt (1892) ikke er muligt.

Transskription

Ny Carlsberg 5-3-92
Deres Excellence Hr. Kultusminister
Dr. juris Goos
C. Db. ...

I Tilslutning til den Samtale hvormed Deres Excellence fornylig har beæret mig angaaende en mellem Communalbestyrelsens Repræsentanter i Ny Carlsberg Glyptotheks Bestyrelse og mig opstaaet Meningsforskjel om Indholdet af den af mig til Stat og Commune overdragne Sculptursamling tillader jeg mig paa given Foranledning og til nærmere Præcisering af min Stilling til denne Sag at udtale:

at jeg til enhver Tid vil være villig til at lade Spørgsmaalet afgjøre ved en Voldgift, som sammensættes af tre Medlemmer hvoraf Staten valgte eet, Communen eet og jeg selv eet.
og at det fremdeles som hidtil er mit kjæreste Ønske at min Kunstsamling (af Sculptur) som Heelhed skal kunne finde Plads i det ny Ny Carlsberg Glyptothek.
Men en saadan ny Gave fra min Side vil kræve som Forudsætning Opførelsen af en ny Fløi og jeg anseer Tiden langtfra at være moden til at bringe denne Sag paa Banen

Med Høiagtelse
ærbødigst

Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jakobsens brevpapir. Jacobsen med 'k'.

København

Glyptotekets arkiv. Bygningsarkivet