Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1881-11-06

Afsender

Laurits Tuxen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tuxen har ikke rigtig heldet med sig i forsøget på at skaffe afstøbninger af de franske skulpturer. F.eks. var formen til premières funerailles af Barrias blevet slået i stykker.

Transskription

15, impasse Hélène, (Avenue Clichy) Paris d: 6/11 - 81.

Kjære Hr Jacobsen!
Siden jeg forleden skrev Dem til, har Udsigterne til at erholde Gibsafstøbninger af Barrias' Grupper desværre forandret sig betydeligt. Gibseren Mr Thoquet, besøgte mig nemlig for et Par Dage siden, og bragte mig den højst fortrædelige Efterretning, at Formen til "première funerailles", som tilhørte Thiebaut,

ved at flyttes fra ham af ukyndige Folk, var bleven totalt ruineret slaaet i Stumper og Stykker, og hvad der lyder meget mærkeligt, at Resterne tildels vare blevne tagne af nogle Murere for at anvendes ved deres Arbejder!
Han bragte mig med det samme et Kort fra Barrias til en Mr. Aug. Dreifuss, 23 Boulevard Hausmann, som ejer et Exemplar af "Spartacus", samt Gibsmodellen, og hos hvem der maatte indhentes Tilladelse til at tage en Afstøbning. Der gik jeg da

hen den følgende Dag, men blev meget forbavset ved at faa et Afslag. Han sagde at det var hans personlige Ejendom, som vilde tabe i sin Værdi (!) ved at blive reproduceret, at han havde betalt den højt med den udtrykkelige Betingelse, at det var hans udelukkende Ejendom, samt endelig at han havde nægtet intime Venner blandt Billedhuggerne at sætte Afstøbninger paa Musæer af Arbejder, som tilhørte ham. Derfra gik jeg til Barrias, som var meget kjed af

disse forskjellige Uheld. Han hugger for Tiden den store Gruppe til Staten, og den er der intet til Hinder for at tage en ny Form af, men det er jo et temmelig kostbart og langvarigt Arbejde.
Nu tænker jeg snart at Mercié maa være kommen tilbage; det hedder sig at Barbedienne, som er ejer af "Gloria Victis", endnu har den oprindelige Form, men jeg maa først henvende mig til Kunstneren.
Det er mærkeligt hvor mange Vanskeligheder der er ved at bringe Gænge i denne Ting, og endnu er der da i Grunden intet Resultat.
I Haab om ved Lejlighed at høre fra Dem, med venligst
Hilsen
Deres hengivne
L Tuxen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris
København

Glyptotekets Arkiv