Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888-03-18

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Frederik Bojsen

Dokumentindhold

Ledsagebrev til finansudvalgets formand Frederik Bojsen om Carl Jacobsens tilbud til Stat og Kommune om oprettelsen af Ny Carlsberg Glyptotek.

Transskription

18-3-88.
Hr. Formand i Finantsudvalget
Bojsen

Saavidt jeg forstod Dem forleden vilde De bringe Glyptothekssagen for i Finantsudvalget imorgen.
Det vil maaske ikke være ufornødent at præcisere skriftligt Hovedpuncterne i min Hustrues og mit Tilbud, saaledes som jeg havde den Ære mundtligt at fremføre det for

nogen Tid siden for det samlede Finantsudvalgs Medlemmer.
Jeg tillader mig derfor hoslagt at sende en kort Oversigt over vort Tilbud.

Med Høiagtelse
Deres ærbødige
Carl Jacobsen

Mit Hustrus og mit
Tilbud

1) Ny Carlsberg Glyptotheks Indhold
Sculpturer, Malerier, Haandtegninger Antikviteter o.a. Gjenstande anført i den nye Catalog 1888

2) Henlæggelse af Ny Carlsberg Kunstlegat 250.000 K under Glyptotheket

3) Tilskud af K 250.000 til Bygningens Kunstneriske Udstyr.

4) Tilskud af 500.000 K til Kjøb af nye Kunstværker; eventuelt til Bygningens Complettering

Dette under Forudsætning at Communen giver Grund til en Bygning af c 15000 kvadrat Alen paa et passende Sted at Communen og Staten giver hver Halvdelen af den Million som som Bygningen vil komme til at koste.
Bestyrelsen er tænkt at være 5 Medlemmer
2 valgte af Staten
2 valgte af Communen
1 Formand valgt paa nærmere angiven Maade.

Sammenligning med
Thorvaldsens Museum
Da dette blev stiftet 10 April 1838 var der ikke nogen Inventarliste men ved dets Aabning 1848 var der 13 Marmorstatuer.
I dette Øjeblik er der i Thorvaldsens Museum 24 Marmorstatuer 19 Marmor Buster
Glyptothek Ny Carlsberg 47 Marmorstatuer 38 Marmor Buster
Ny Carlsberg Glyptothek Statuer c. 100
Glyptoteket i München c 100

Paa Ny Carlsberg er vel en Deel af disse endnu kun Gibs, men deels er det jo netop Meningen at disse efterhaanden skulde udføres i Marmor for de Penge der ere tilbudte.
Dels er en stor Deel af München Glyptothekets Statuer af underordnet Værd. Busterne i Glypt. i München kunne aldeles ikke maale sig med Busterne i Ny Carlsberg Glyptothek.

I det store nye National Galleri i Berlin "Zu der deutschen Kunst" var der ifjor kun 20 større Marmorstatuer og nogle - ikke mange- Relieffer Buster og Statuetter + 1 Broncestatue 2 Broncestatuietter 1 Broncebuste og 2 Broncereliffer!!
Om disse Tings Kunstværdi sammenlignet med Ny Carlsberg Glyptotheks Værker behøver der ikke at siges Noget.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger.