Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887 før 9. august

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Julius Løytved

Dokumentindhold

Carl Jacobsen fortæller, at han nu er kommet i kontakt med Wolfgang Helbig i Rom, der har skaffet ham en etruskisk sarkofag for 4000 fr.. Han fortæller endvidere om sønnen Erlands død.

Transskription

Kjære Hr. Consul Løytved.

Tak for Deres venlige Brev af 27. Juli og Deres elskværdige Besørgelse af det sidste Palmyreniske Indkjøb samt for de 4 Terracotta tesseres.
Indlagt sender jeg fr. 5752
Jeg er naturligvis meget spændt paa Udfaldet med Marsyas-Sarcophagen; det ulykkelige Laag ligger her og venter.
For sig selv alene er det ikke interessant nok til Udstilling, og lægge det heelt til Side kan jeg ikke

bekvemme mig til.
Jeg er nu kommen i Correspondance med Professor Helbig i Rom, som allerede har skaffet mig flere superbe Stykker til meget moderate Priser. F. Ex en stor og prægtig, meget sjælden, etrurisk Sarcophag med Laag og Relieffer paa de 3 Sider.
4.000 francs.
I Sammenligning med de romerske Priser er den af mig for Marsyas Sarcophagen budte Priis saa høi, at jeg ikke kan

tro, at nogen Anden vil overbyde mig.
Heller ikke vil nogensinde nogen Europæer eller noget Musæum kjøbe dette Stykke, uden leveret paa Skibet uden for Tyrkernes Rækkeevne.
Det foruroliger mig, at De ikke i Deres Brev nævner den jeg haaber snart, at det maa lykkes at erhverve den.
Vi have havt en deilig Sommer med megen Varme og godt Veir men nu er det allerede lidt efteraarsagtigt.

En Sorg har Vorherre beredet os ved at tage til sig vort yngste Barn Erland, 1½ Aar gammel. Det var en deilig Dreng, som jeg havde meget Haab til. Han døde af Lungebetændelse.
Nu maa vi glæde os ved at have haft ham og erindre ham og trøste os med, at Herrens Veie ere de rigtige.

Med venlig Hilsen til Deres kjære Frue og Dem selv er jeg Deres altid forbundne
og hengivne Carl Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Beirut

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger bd. 3, feb. 1887 - juli 1890.