Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1904-06-15

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen udtrykker sin store taknemmelig hed overfor H.N. Hansen. Han spørger om Hansen vil sidde model for Julius Paulsen, når han går i gang med maleriet af Glyptotekets første Bestyrelse.

Transskription

Hr Conferentsraad H.N. Hansen

Paa Glyptothekets Bestyrelsesmøde i Lørdags blev det, paa Forslag af Hr. A. Weis og mig, vedtaget at lade udføre et Maleri, forestillende den første Bestyrelse sammen med Architecten Etatsraad Dahlerup.
Jeg søgte Dem idag i Deres Bolig; men af et Opslag paa Døren saa jeg, at jeg vanskelig i denne Tid vilde kunne træffe Dem, og jeg tillader mig derfor herved at forebringe Sagen for Dem.
Ligesom Heimdal havde flere Mødre, saaledes har Glyptotheket haft flere Fædre og iblandt disse har De, Hr. Conferentsraad, været en af de vigtigste ved dets Tilblivelse.
De erindrer maaske, at jeg i Slutningen af October 1884 kom til Dem og forelagde Dem min Hustrus og min Beslutning og min forelø-

bige Plan til dens Udførelse.
Den Imødekommenhed De da strax viste vor Tanke havde afgjørende Indflydelse paa mit fortsatte Arbeide, og jeg vil aldrig glemme at det var Dem, som fremdeles støttede Sagen paa dens vanskelige Vei.
Jeg haaber derfor at De ikke vil nægte at bringe det ikke morsomme Offer, at sidde Model for Julius Paulsen, naar Billedet forohaabentlig i den nærmeste Tid eller hen paa Efteraaret skal males.

Imødeseende Deres ærede Svar forbliver jeg
Deres med Høiagtelse
altid forbundne

Carl Jacobsen

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv