Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1899 december

Ophavsmand/nøgleperson

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsens notesbog fra 1899 med omtale af konkurrencen om en tilbygning til Glyptoteket mellem arkitekterne Martin Borch, Andreas Clemmensen og Hack Kampmann .
De første 31 opslag vedrører Christiansborg Slot. Fra opslag nr. 32 handler det om Glyptoteket.
Afventer transskription.

Transskription

[Opslag 32 til venstre]

3) Der er Ovenlys i alle Salene
Denne Plan er netop saaledes som den skal være
Dertil kommer saa den
4) herlige Midtersal som i sig selv er et 1ste Rangs Kunstværk

5) der kan let udvides ved Tilbygning i Gaardene, medens Borchs ikke kan udvides uden at skjæmme den smukke Form

[Opslag 32 til højre]

Der er en større Originalitet hos K.
Borchs er fortrinlig, rigtig smagfuld, medens der er sprudlende Væld hos K.

7) K har langt den bedste Lysvirkning. Lys... og lavere Rum i Forhold til Brede
8) Det indre af Mausollæet er en reen Perle

Jeg har overhovedet ikke nogen nævneværdig Indvending imod Ks Grundplan

[Opslag 33 til højre]

Kampmanns Plan
Fortsættelse

1) Hovedetagen
Den giver et betydelig større Areal
2) Den har holdt sig nøjagtig til de Fordringer som jeg opstillede.
Der er saaledes to mindre Sale i Gaardene til Cabinetstykker og der kan anbringes flere paa de andre Sider af Gaardene.
Det romerske Bustegalleri og dets Sammenhæng med de græske Portraitbuster er fortræffelig

[Opslag 34 til venstre]

3) De værdifulde Vinduer gaae ikke tabt til Varmeapparater men benyttes til Musæet

4) dette danner een sammenhængende Masse og er ikke deelt som hos Borch og er tillige meget større i Areal

5) Varmemesteren faae en bedre Bolig

6) eventuelle Udvidelser kan uden synderlig Tilbygning finde Sted i Gaarden

[Opslag 34 til højre]

7) Kjældergulvet ligger i Niveau med Jorden *)

Kjælder etagen har derfor mere Characteren af en Stue etage
Den er ganske vist noget lavere end Borchs men den er høi nok i det Loftet er lidt fladere end hos Borch
Iøvrigt have begge Planer den Feil at de etruriske Grave ikke kunne opstilles i dem.

[Opslag 35 til venstre]

Imidlertid maa det erindres at det skal være en Facade uden Vindue

[Opslag 35 til højre]

Grundplanen er derimod ganske fortrinlig og endnu meget bedre end Borch

_

1) Den rectangulære Form passer bedre til Pladsen end Borchs quadratiske.
Man vil saaledes faae en bedre Plads bagved og derved bedre Syn paa Bygningen

Kjælderetage

2) ......salene Varme . Det er bekvemmere for Fyrmesteren bøderen og mere pladsøkonomisk at have Varmeapparater samlede end splittede i to

Retourvandet løber af sig selv tilbage.

[Opslag 36 til højre]

Kampmanns Plan

Det Ydre kan aldeles ikke bruges vi er ikke i det solrige Palermo eller Athen men i Kjøbenhavn
Tænk blot paa Thorv. Mus.
Vestigia terrent,

_
Mausolæet er henrivende, men det trykkes altfor meget af Sidebygningerne
Borchs Kuppel hæver sig langt bedre
Den mægtige Stensokkel er der ikke Raad til.
Stukpudset Farve er jo altf forgængelig
Endelig (??) virke disse tomme Flader kjedeligt

[Opslag 37 til venstre]

CA
Den staaer ogsaa langt tilbage i den indre Anordning
1) Det, maaske meget fortræffelige lange Galleri foran Bygningen ligger foran Vestibulen
2) Der mangler Garderoberum
3) Den ægyptiske Sal er lagt v Gaarden uden noget Cabinet til Broncer
4) Den store øst Langsal er upractisk til Statuer
5) Planen passer i det Hele ikke til den Opstilling af Indholdet som er forudsat i Programmet.

[Opslag 37 til højre]

Borchs Plan

Kjælder etagen det er maaske (ja absolut) ikke heldigt at Varmeapparaterne ere opstillede paa to Steder
Varme apparaterne optage en Deel af den gode Vinduesplads

Varmemesterens Leilighed er ikke saa god som hos Kampmann

[Opslag 38 til højre]

Clemmensens CA Tegning.

Sammenligning med Borchs
Den staaer tilbage fra Borchs i Henseende til det Ydre idet den aldeles ikke harmonerer med Dahlerups Bygning

Fakta

PDF
Notesbog

Dansk

København

Glyptotekets arkiv.