Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-05-19

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen beder om at afstøbningerne af Thorvaldsens relieffer i Frue Kirke må få plads i Glyptoteket, der i forvejen rummer mange eksempler på reliefkunst.

Transskription

19 5 5

Det vil maaskee være det høie Ministerium bekjendt at jeg staaer i foreløbig Underhandlinger med Medlemmer af Kjøbenhavns Communalbestyrelse abgaaende Overdragelsen at mit "Glyptothek" til Staden Kjøbenhavn som Gave.
Jeg tillader mig derfor at anmode om at de Afstøbninger, som nu blive tagne af Thorvaldsens to Friser i Frue Kirke, nemlig Gangen til Golgatha og Indtoget i Jerusalem, maatte finde Plads i det Glyptothek som forhaabentlig

snart vil blive oprettet i Hovedstaden.
Deels ere disse Friser anbragte saaledes i Kirken at de vel tilfulde gjøre den decorative Virkning som er tilsigtet men dog saaledes at det er næsten umuligt at studere dem i Detaillerne - allerede af den Grund maatte det vist være ønskeligt om de forbleve i Hovedstaden deels er Byggeplanen til det nye Glyptothek ikke saaledes fastslaaet at der kunde tages særlig Hensyn til disse Frisers Tilstedeværelse saa at de som Kunstværker kunde komme bedre til deres Ret end i noget Provindsmuseum, hvor Localite
terne for saa store Friser formeentlig næppe ere de heldigste.
Men særlig skal jeg fremhæve at den mærkelige Relief kunst som blev udviklet af Thorvaldsen og som hos os affødte den store Række af Friser, som vist intet andet Land kan vise Mage til nemlig

Thorvaldsen
Alexandertoget, Gangen til Golgatha, Indtoget i Jerusalem

Jerichau
Alexander og Roxane
Hector og Ajax Kamp (denne sidste er over 50 Alen lang)

Freund
Ragnarokfrise

Bissen
Bakkhos og Ceres Tog

at denne Reliefkunst netop har faaet sin Plads i Glyptotheket.
Freunds og Jerichaus 3 Friser

findes netop i Glyptotheket og intet andet Sted og det er mit Haab at ogsaa Bissens mægtige Composition kan reproduceres og finde en Plads der.
For Studiet af denne Kunst vil Glyptotheket til alle Tider være Hovedstedet og det vilde derfor være beklageligt om to saa vigtige Værker som de omhandlede skulde savnes dér.
Spredte omkring i Landet vilde de ikke gjøre den Virkning og ikke tildrage sig Fremmedes Opmærksomhed saaledes som naar de findes samlede paa et Sted, der tillige vil indeholde alle Betingelser for at være det værdigste Gjemmested for saa store Kunstskatte.

Allerærbødigst
C. Jacobsen jun
Ny Carlsberg

Til Ministeriet for Kirke og Undervisningsvæsenet

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibog