Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1890-02-25

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Theodor Manicus

Dokumentindhold

Carl Jacobsen vil gerne have indrykket en annonce (et avertissement) i Berlingske Tidende om Salonudstillingen i Paris, og han foreslår redaktør Manicus, at de suppleres med nogle uddybende bemærkninger. Carl Jacobsen er meget interesseret i at danske kunstnere skal repræsenteres på Salon-udstillingen i Paris 1890, og han vedhæfter selv forslag til kommentarer til annoncen.

Transskription

boer nu 26 Frydendalsvei
25-2-90

Høitærede Hr. Dr Manicus

Vil De ikke finde det rigtigt med nogle ledende Bemærkninger i Texten at henlede de Paagjældendes Opmærksomhed paa omstaaende Avertissement som ønskes optaget 3 Gange i Aftenavisen og 3 Gange i Morgenavisen.
Jeg behøver ikke at tilføie at mit Forhold til denne Sag er aldeles uegennyttigt.
Jeg mener at skylde de franske Kunstnere, og det er mig en Gl[æde] ligeoverfor de danske, at gjøre mig lidt Uleilighed for at vor Kunst kan blive Repræsenteret paa den nye Salon i Paris og dette Maal har vist ogsaa Deres Sympathi

v/

Exposition nationale des beaux-art
Monsieur Meissioner, président
(Champ de Mars. Paris)

Til Disposition for DHr. danske Kunstnere som ønske at udstille i Paris i aar har M. Meissioner ladet mig tilsende Blanketter, som kunne afhentes paa Ny Carlsbergs Comptoir 6. Brolæggerstræde
Carl Jacobsen
Ny Carlsberg 25-2-90


Ønsket indrykket (Overskriften temmelig stor) 3 Gange i Aftenavisen 3 Gange i Morgenavisen

Forslag til "ledende" Omtale
De danske Kunstnere og den nye
"Salon" i Paris i aar

Det er i frisk Minde at der i den franske Kunstverden nylig var en Strid imellem to Partier, hvor det ene repræsenteredes af Meisonnier i Spidsen for en Række af Frankrigs genialeste Kunstnere medens det andet havde Bouguereau til Fører.
Da Enighed ikke kunne opnaas udtraadte det førstnævnte Parti og besluttede at holde en særskilt "Salon". Paris vil saaledes for Fremtiden faa to "Saloner". Meisonnier havde ikke blot den offentlige Mening ganske paa sin Side men fandt ogsaa fuld Tilslutning hos den franske Regering, som skyndte sig

at overlade det nye Parti hele Kunstpaladset fra forrige Aars Verdensudstilling.
Vi henlede Kunstnernes Opmærksomhed paa omstaaende Avertissement i følge hvilket Anmeldelsesblanketter til Salonen paa Champ de Mars 1890 kunne afhentes paa Ny Carlsbergs Comptoir 6. Brolæggerstræde

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger