Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-12-14

Afsender

Louis Hasselriis

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Hasselriis sender fotografier af et omarbejdet forslag til en fontænefigur.

Transskription

Rom den 14 Decr 1887

Høitærede Hr Brygger C. Jacobsen!
Deres Brev af 5 dennes har jeg modtaget, takker for det og tilføier at det var med stor Glæde at jeg læste at den høitærede Bestyrelse af Legatet "Albertina" havde paatænkt at anbringe Satyren med Amforaen som en Drikkekilde i Ørstedsparken.
Efter Ønske medfølger indlagt et Fotografi efter Figuren staaende i Studiet, da det tidligere tilsendte ikke længer gjengiver Figuren i den nuværende Skikkelse. Den forrige var beregnet paa at hugges i Marmor og maatte af Hensyn til Materialet være massivere paa Bekostning af Figurens Liv og Lethed, hvad ogsaa de gjorde opmærksom paa i Deres Skrivelse af 23-11-85. Jeg ønskede derfor at omarbeide den for Bronce, der tillod mere Lethed og Liv. Dette har jeg udført i Gibs, hvorimod jeg vil udføre Enkelthederne i Vox, hvori jeg har en Deel Øvelse. Jeg tillader mig i saa Henseende at henvise til en Statuette af Søren Kierkegaard som for Tiden findes hos Kunsthand[l]er Kleiss. Figurens Høide er 2 Alen mindre end en Tomme, Basis er 16½ Tomme bred og 1 Alen dyb. Under Udførelsen af Omarbeidningen har jeg særlig bestræbt mig for at faa arkitektoniske Linier, den eneste Vei til Monumental Virkning. Paa Piedestalens to Sider tænkes to komiske Masker, trukne paa en

Tyrsusstav gjennem Munden, styttende Panderne mod hinanden, og le hjærteligt af at det er Vand som man lader løbe ud af Munden paa dem.

Den første Gang dette Motiv blev hugget i Marmor var kort førinden den sidste Pariser Verdensudstilling, og den kjøbte Tombolakomiteen der, den anden findes hos en Kunsthandler [i] Tydskland.
Alle tre ere de meget forskjellige fra hverandre, men denne tredie uligebedre en[d] de to tidligere. Figuren med Piedestal tænkes støbt i rød Bronce, og vil vel faa en Høide af 3½ til 3 3/4 Alens Høide, støbt efter "cera perduta" Fremgangsmaaden; og Prisen for den 6,800 Kroner. Den vil kunde blive færdig 6 Maaneder efter at dens Udførelse bliver mig overdraget.
I Haab om at disse Oplysninger maa være efter Ønske haaber jeg paa gunstigt Svar og undertegner mig

med udmærket Høiagtelse
ærbødigst
L. Hasselriis

P.S.
Maa det være tilladt til ovenforstaaende at føie den lille Bemærkning, at Figuren absolut ikke har noget Punkt hvorfra den fortrinsvis skal ses, men at dens Linier balancerer fra alle Sider.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Rom
København

Ny Carlsbergfondets arkiv. Brevordner med Legatet "Albertina"s korrespondance.