Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1903-12-12

Ophavsmand/nøgleperson

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Referat af 24. bestyrelsesmøde i Ny Carlsberg Glyptotek. Her forelægges Carl Jacobsens tilbud om at bygge vinterhave og kuppel.

Transskription

Lørdag d. 12te December 1903 afholdt Bestyrelsen sit 24de Møde i Professor Krohns Lejlighed. Samtlige Medlemmer af Bestyrelsen vare til Stede.

Dagsorden var
Tilbud fra Ny Carlsbergfondets Direktion om at lade Glyptotekets store Gaard overdække med en Glaskuppelbygning, der indrettes som Vinterhave.
Formanden fremlagde Planer og Snit (E1 - E5) udførte af Etatsraad Dahlerup og gjorde Rede for Sagens Forhistorie. Der var arbejdet længe med Forslaget; nærværende Sæt Tegninger var det femte fuldstændige Sæt, som var udarbejdet af Arkitekten.
Justitiarius Koch fandt det kunstnerisk uheldigt og stridende mod de arkitektoniske Grundregler, at anbringe en Kuppelbygning paa den angivne Maade

langt inde i Bygningskomplekset, saa at den eventuelt altid vilde blive set overskaaret af en af de foranstaaende Bygninger. Skulde der være en Kuppelbygning burde den snarere være helt lav, saa at den ikke kunde ses fra Gaden. Tanken om en Vinterhave tiltalte ham i og [for] sig, dog ønskede han et sagkyndigt Overslag over de aarlige Udgifter ved Driften af Anlægget.
Kontorchef Weis meddelte og Formanden bekræftede at dersom Kuppelbygningen blev realiseret vilde Ny Carlsbergfondet overdrage Ny Carlsberg Glyptoteks Grundfond 100.000 Kr., hvis Renter vilde være at anvende til Kuppelbygningens Vedligeholdelse og Havens Drift.
Professor Krohn anbefalede Forslaget.
Udvendig vilde en Kuppel hæve

Glyptotekets Facade, indvendig vilde den være til største Gavn. Han forespurgte om der var tilkaldt en sagkyndig Jærnkonstruktør, idet han betvivlede Etatsraad Dahlerups Kompetence i denne Del af Spørgsmaalet.
Under fortsat Diskussion udtalte Justitiarius Koch og Professor Krohn, at de frygtede for at den lette Glaskuppel ike vilde komme til at virke godt sammen med Mausolæets Granitpyramide; de Herrer anbefalede at høre Arkitekt Kampmanns Mening om dette Spørgsmaal.
Formanden som ikke delte denne Ængstelse, fraraadede paa det bestemteste at forelægge Arkitekt Kampmann Sagen
Etatsraad Dybdal anbefalede Forslaget som en ubetinget Forbedring.
Ved Afstemningen vedtoges det under Forudsætning af at de omtalte 100.000 Kr sikkredes Grundfondet, samt af at

den fornødne tekniske Sagkundskab hidkaldtes, at give Tilladelse til at lade Kuppelbygningen opføre. Alle stemte herfor med undtagelse af Justitiarius Koch, som i Henhold til sin ovenanførte Grund ikke kunde give Forslaget sin stemme i dets nuværende Skikkelse.

/ Th. Oppermann

Fakta

PDF
Forhandlingsprotokol

Dansk

København

Glyptotekets arkiv