Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1889-01-28

Afsender

Julius Lange

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Borgmester Hansen har på kommunens vegne bedt et udvalg bestående af professor Carl Bloch, docent Julius Lange, professor C. Peters, professor Saabye og professor F. Vermehren, en kunstnerisk vurdering af Glyptoteksprojektet.
Julius Lange skriver til Carl Jacobsen, at der var stor enighed i Udvalget. Udtalelsen kan læses i referatet af mødet i Borgerepræsentationen 23. september 1889

Transskription

28 Januar 89

Kære Jacobsen
I Eftermiddags modtog jeg Deres Brev og læste det i fuld Enighed med den Betragtning i det udtalte. Nu vender jeg tilbage fra Raadsslagningen med Bloch, Vermehren, Saaby og Peters. Resultatet af den er en Fællesudtalelse fra os alle, uden Forbehold eller Dissens fra nogen Enkelt - hvilket jeg anser for heldigst.
Jeg vedlægger til Dem en Afskrift af vor Svarskrivelse, i hvilken alene Indledningen (med den sædvanlige brugelige

Henvisning til Borgmester Hansens Skrivelse til os) er forbigaaet.
Jeg haaber, at Afskriften, som er meget hurtig skrevet, er tydelig at læse. De vil se, at vi tage ret og klart Parti for Sagen; og hvis De havde hørt vor Forhandling, vilde De have anerkjendt, at der herom virkelig var fuld Enighed. Den eneste Uenighed fremkaldtes ved, at et Par Medlemmer gerne vilde have indført bestemte Krav til de kunstneriske Elementer i den fremtidige Bestyrelse; men de frafaldt deres Fordring, da det

blev gjort gældende, at vi af Kommunen aldeles ikke var spurgte om Sagens administrative Side, men kun om en kunstnerisk Vurdering, der selvfølgelig ikke kunde have anden Genstand end Glyptothekets nuværende Indhold.
Jeg haaber for Sagens Skyld, at vort Svar maa være et Bidrag til at føre den lykkelig igennem.

Venligste Hilsener
Deres hengivne
Jul. Lange

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv