Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-11-23

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Louis Hasselriis

Dokumentindhold

Carl Jacobsen meddeler Hasselriis, at Legatet "Albertina"s bestyrelse ikke kunne blive enige om at anskaffe statuen af hans Satyr. Det samme gjaldt Laookon-gruppen og Apollon Belvedere. Der skal være enstemmighed, men ét medlem (Meldahl) stemte i mod.

Transskription

23-11-85

Hr. Hasselriis
Rom
Deres Brev har jeg modtaget og den Indlagte Skrivelse blev af mig oplæst i Torsdags i Mødet og Deres Photographier fremlagte.
Jeg beklager dog at maatte meddele at Deres Arbeider ikke blev antagne til Anskaffelse.
De maa imidlertid ikke heri see nogen Mangel paa Anerkjendelse af Deres Værd. Værker som Laokoongruppen og den belvederiske Apollo have lidt samme Skjæbne fordi et enkelt af Bestyrelsens Medlemmer ikke anseer dem for mønsterværdige nok. Kunstværkerne vælges kun [ved eenstemmighed ?]

Jeg maa imidlertid tilføie at Satyren vandt meget Bifald og en væsentlig Grund til at den ikke kunne komme i Betragtning var den Lidenhed.'Dette Moment [?] mener jeg dog ikke er afgjørende og hvis den nogensinde kommer hertil og udstilles i Gibs eller Marmor vil jeg tillade mig at bringe den paa Bane paany.
Derimod kan jeg ikke tilbageholde en personlig Bemærkning, det forekommer mig at Satyrens Been ere for tykke (haarige) for at gjøre sig vel i Bronce. Er De ikke af den Mening at hvis den skulde udføres i Bronce maatte Benene særligt gjennemarbeides med Hensyn til dette Stof?
Ønsker De Photographierne sendte tilbage ?
Med særdeles Agtelse.
C. Jacobsen jun.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Rom

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum