Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888-03-08

Ophavsmand/nøgleperson

Carl Jacobsen, Ottilia Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsens håndskrevne udkast til henvendelsen til Københavns Kommune vedrørende gavebrev og fundats for Ny Carlsberg Glyptotek.

Transskription

Anmodning til foranstående Lovforslag fra Brygger Carl Jacobsen og Hustrue Ottilie Jacobsen har Museet modtaget følgende Skrivelse [senere tilføjelse med blyant]

Kjøbenhavns Communalbestyrelse

Efter at det af min Hustru og mig for lidt over fem aar siden stiftede "Ny Carlsberg Glyptothek" har udviklet sig til at blive et af Europas betydeligste Sculpturmusæer er det af Betydning Vigtighed at det bevares som Heelhed og ikke ere udsat for de Omskiftelser, som ere private Samlingers hyppige Lod, at splittes eller ødelægges ved Vanrøgt Brandskade eller anden Molest.
Heller ikke bør Adgangen være Afhængig af en privat Eiermands Forgodtbefindende, ligesom ogsaa Samlingen bør være

lettere tilgængelig for Publikum end der ifølge Ny Carlsbergs Beliggendhed nu er.
Da Glyptotheket netop indeholder det meste og det bedste af hvad vort Lands Billedhuggerkunst har frembragt efter Thorvaldsens Impuls, og saaledes repræsenterer en Periode hvor vort Land indtog indtog en fremragende Plads i Europas Sculpturs Historie, særlig ved Bissens og Jerichaus Værker.... og da det tillige indeholder, det som vi ellers her i Landet savne, en Repræsentation baade af antik Kunst og af Udlandets store Frembringelser i Nutiden....

Denne Fundats bør dog yderligere udarbeides og vi tillader os at foreslaa at dens endelige Form bestemmes ved Delegerede fra Regeringen og Communalbestyrelsen i Forbindelse med os.

2.
kunne vi kun ønske at det maa faae sin endelige Plads i Danmarks Hovedstad og da vi i ethvert Tilfælde ville sikkre dets Bevarelse som Heelhed for Fremtiden og vi tilbyde vi det da herved som Gave til vort Fædreland.
Det er da vor Forudsætning, at Staten Kjøbenhavn afgiver den nødvendige Byggegrund og at Byen og Staten hver for sig deltage med Halvdelen af den til Opførelsen af en passende Bygning nødvendige Sum i alt en Million Kroner. Saafremt ovennævnte Tilbud maatte blive modtaget ville vi oprette nedenstaaende Fundats paa hvilken der til sin Tid vil være at søge allerhøieste Stadsfæstelse.

3.

Fundats for "Ny Carlsberg Glyptothek"

1
Samlingen, som vedblivende skulde føre bære Navnet " Ny Carlsberg Glyptothek" bestaae af de Kunstværker, Antiquiteter og øvrige Gjenstande som findes anførte i det medfølgende nys udgivne Catalog
2
a Glyptotheket skal altid udgjøre en selvstændig, offentlig Samling, staae under en selvstændig Bestyrelse og maa ikke forenes med andre Samlinger

6
Bestyrelsen bestaaer af fem Medlemmer.
Undertegnede
Jeg (Carl J)acobsen forbeholder sig mig saa længe han jeg lever Ret til at beklæde Formandspladsen indtil hans 70de Aar dog ikke udover mit 70'Aar.
Hvorledes Formanden iøvrigt bør vælges maa senere bestemmes i Samraad mellem af Delegerede fra Regeringen Cultusministeriet og Communalbestyrelsen og Undertegnede C. J.
Tvende Medlemmer udvælges af Cultus ministeriet og Tvende Medlemmer udvælges af Communalbestyrelsen
Eet Medlem af Bestyrelsen bør være Billedhugger og eet Medlem "classisk Archeolog" Kunsthistoriker

7
4

Efter undertegnede min (C.J.'s) Død skal en af hans mine Sønner kunne indtræde i Bestyrelsen naar saasnart han har fyldt 25 Aar og i øvrigt har viist sig kaldet og værdig til at beklde denne Plads.
Bestyrelsen vælges paa fem Aar og kan gjenvælges, dog kunne Medlemmer kun fungere 10 Aar i Træk; efter et Mellemrum af en Valgperiode 5 Aar kunne de dog atter gjenvælges. I de 4 første Aar afgaaer efter Lodtrækning eet Medlem aarligt.
Denne Bestemmelse skal dog ikke være gjældende for Stifterens Søn.
Bestyrelsen er ulønnet.
Formanden maa ikke være

Directeur for noget andet Musæeum

Bygningen skal i det Væsentlige udføres efter den af mig (C.J.) angivne og af Prof. V. Dahlerup udarbeidede Plan

8

Ved Glyptotheket ansættes en lønnet Inspecteur, som vælges paa fem Aar og som kan gjenvælges; Aldersgrændse 65 Aar

3

Til den kunstneriske Udstyrelse af Glyptothekets Bygninger yde Undertegnede et contant Bidrag af 250.000 Kr. fordeelt paa fem Aar.

4

Til Glyptothekets aarlige Drift og Virksomhed henlægge vi Renter af det af os den 13' Marts 1883 stiftede Ny Carlsberg Kunstlegat
Capital 250.000 Kroner

5

Fremdeles ville vi anvende en Sum af 500000 Kr til yderligere Indkjøb af Kunstværker eller om forbødent til Bygningens Færdiggjørelse.

65
Tillægsbestemmelser til og Ændringer i nærværende Fundats skulle kunne træffes af Kjøbenhavns Communalbestyrelse med Kultusministeriets Tilslutning og med allerhøieste Approbation dog saalænge vi leve kan tillige ved en Tiltrædelse
§ 2. a kan under ingen Omstændigheder forandres.

Ny Carlsberg
d. 8de Marts 1888

Fakta

PDF
Fundats

Dansk

København

Glyptotekets arkiv