Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1891-10-10

Afsender

Louis Hasselriis

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Hasselriis gentager sit tilbud oprindelig sendt til Københavns Magistrat om at lave en sokkel til Den vinsugende satyrdreng og anmoder om at figuren bliver flyttet.

Transskription

Rom den 10 October 1891.
Via Aurora N: 25 .1. p.

Under et Ophold hjemme i Sommer, havde jeg Leilighed til at se den meget improviserede Piedestal paa hvilken min Figur, "en Faun der suger Vin op af en Amfora" er opstillet, og paa en Henvendelse til Kjøbenhavns Magistrats 4de Afdeling angaaende en Piedestal for samme, der tillige kunde tjene som Drikkested, modtog jeg et bestemt Afslag og Henvisning til Legatet "Albertina".
Jeg tillader mig derfor atter at optage de i December 1887 førte skriftlige Underhandlinger angaaende denne Sag, med Legatets høitærede Bestyrelse.
Som medfølgende Tegninger af Arkitekt Clausen viser, foreslaaes Statuen flyttet hen midt for Indgangen til Parken paa et Fodstykke af Bronce, med Vandhane og Bagere, paa en Sokkel af poleret grønlig Granit. Undertegnede tilbyder at levere dette Fodstykke med Tilbehør for en Sum af 2,500 Kroner og formener at det kan være færdigt og opstillet ½ Aar efter at Bestillingen er bleven mig overdraget.
Til bedre Forstaaelse af mit Tilbud og
Svar paa samme fra Magistraten, lader jeg begge Skrivelserne medfølge.
I Haab om et gunstigt Svar tegner jeg mig med udmærket Høiagtelse
ærbødigst
L. Hasselriis

Til den høitærede Bestyrelse af Legatet "Albertina"

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Rom
København

Ny Carlsbergfondets arkiv. Brevordner med Legatet "Albertina"s korrespondance.