Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1891-12-28

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen kommer med forslag til indretning af Glyptoteksbygningen, selvom han udtaler, at han ikke vil blande sig i arkitektens arbejde. Han efterlyser en plan for placeringen af direktionskontoret og en læsestue samt et bibliotek.

Transskription

Ny Carlsberg
28-12-91
Controlcomiteen
for Ny Carlsberg Glyptotheks Bygning.

Efter Aftale tillader jeg mig herved at fremsætte nogle af de Bemærkninger som jeg forleden Dag havde den Ære at fremføre mundtlig.
1) Jeg vilde ønske at Prof. Dahlerup vilde gjøre endnu et Forsøg paa at omarbeide Midterpartiet paa Hovedfacaden.
a) Det staaer i sin Virkning tilbage for det første skjønne Udkast.
b) Det minder vel meget om Kunstmuseet
Jeg troer at kunne sige hvad der mangler :"Harmonie mellem Midterpartiet med sine retvinklede Former og Sidepartiet med sine buede".
Øiet glider som i en Dands hen

over Buerne, men det men kommer ud af Takt naar det steiler over Midterpartiet.
Dert er ikke min Sag at sige hvad en Kunstner skal gjøre og det er kun i stoisk Beskedenhed at jeg henleder Prof Dahlerups Tanke paa Facaden af San Zaccaria i Venedig Scuola di San Marco sammesteds - og paa hans egen skjønne første Tegning som jeg selv eier.
2) Det er paa Tide at slaae fast hvorledes Rummene skulle inddeles
a) Jeg foreslaaer, at de to store Sale een paa hver Side af Forhallen deles i en større og en mindre Deel, men det maa da atter overveies om den mindre Deel i begge Salene skal være

nærmest eller fjernest fra Forhallen
b) at den østlige lange Sal deles i et stort Midterparti og to mindre Endepartier
3) Jeg antager at det mindre Midterparti i den vestre Fløi skal anvendes til Keiserinde Sal

4) Det vil vist være rigtigt at gjøre Forbindelsen imellem de to nuværende Fløie og de eventuelle Tilbygninger, ikke gjennem Endevæggen mod Syd men gjennem Langvæggen til "Broncehaven".
5) Der maatte helst forhandles med Ramsing og mig om Indledning af Varme, for at den støvførende varme Luft ikke skal genere Statuernes Opstilling mere end nødvndigt.
6) Hvorledes og hvor skal Directionsværelset være, Læsestue og Bibliothek.

7) Kan vi ikke faae 10 Søiler i Forhallen saaledes at de to Piller i Syd blive Søiler?
Søilerne i Forhallen bør sikkert være Marmo (Monolither) vistnok helst Pavonazetto.
Angaaende Principperne for Planen i Decorationen tillader jeg mig ærbødigst at udbede mig Leilighed til nogle mundtlige Udtalelser.

Med Høiagtelse
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv