Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1918-05-20

Afsender

Helge Jacobsen

Modtager

Asta Møller

Dokumentindhold

HJ skriver at Ny Carlsbergfondet ikke kan konkurrere med de private danske kunstsamlere Wilhelm Hansen og Herman Heilbuth ved indkøb af fransk kunst. Derfor er Glyptotekets indkøbspolitik lagt om, og der fokuseres på at udvide Glyptotekets antike samling med græsk og ægyptisk kunst.

Transskription

20de Maj 18

Højtærede Frue
Jeg har idag 2.den Pinsedag modtaget et dateret Brev af 13de April et udateret øjensynlig skrevet før nævnte Dato, samt et aabent udateret Postkort - jeg beder Dem godhedsfuldt fremtidigt sætte Dato paa Deres Correspondance da det i høj [grad] letter Besvarelsen; i dette Tilfælde er det svært at faa Rede paa, om de har haft al den Ulejlighed med Forespørg[s]ler om fsendelsen af Rodins Hovede før eller efter Modtagelsen af Dr. Poulsens Brev, hvori han beder Dem indsætte 3500 [eller 7500] i den skandinaviske Bank.

Foreløbig er de jo sikrest hvor de ere og maa vi hellere afvente Krigens Ophør.
Det var jo for mig et kedeligt Resultat ang. Fayets afvisende Svar - men Manden har jo Ret, og man maa jo nok have Lov til at undre sig over Muserne's (i Paris og Frankrig) Mangel paa Interesse for en Maler som G. - Montfried[?] taler De slet ikke om - Med Hensyn til det omtalte Maleri af Renoir, kan jeg paa det nuværende Tidspunkt, da jeg ikke har modtaget noget Fotografi deraf, ikke udtale mig definitivt - Jeg elsker Renoir i hans bedste Billeder men han har malt saa meget og særlig hans seneste Production sværmer jeg ikke for - men naar jeg har set Fotoet og faaet Oplysninger om Dimensioner og

Provenienz skal jeg straks svare.
Ang. Hovedet af Balzac ved jeg at min Bestyrelse mener (og jeg med den) at vi har nok af Rodin - i det hele er Glyp. Indkøbspolitik lagt ikke saa lidt om, nu da jo saa meget Fransk Malerkunst er indkbt til Danmark -
Det er enormt og ganske enestaaende, hvad Wlm. Hansen og Heilbuth har erhvervet - I disse Dage afholdes hos Winkel & Magnussen en fortræffelig minde Udstilling af Monet, Picasso Sisley og Guillaumin. Ny Carlsbergfondet, som jo køber til Glyp. kan ikke kappes med disse private Samlere og vi lægger derfor Vægt paa at complettere vor antike Afdeling med 1ste Kl. Ting.

Særligt originale Græske og ægyptiske Kunstgenstande.
Jeg afventer nu med Nysgerrighed Modtagelsen af Foto af Gauguins Maleri fra den Amateur de taler om -
Mine Billeder gaar saa sandelig ikke til Tyskland, hvortil man iøvrigt slet ikke kan indføre nogen Art af Kunst.
Hvad der købes i Sverige, er et andet Spørgsmaal, i Norge og Danmark tror jeg at kunne sige at der købes og sælges ikke underhaanden til Tyskere.
Med venlig Hilsen
Deres forbundne
Helge Jacobsen

Fakta

Brev

Dansk

Datoen er ulæselig, men af brevet fremgår det, at det er skrevet 2. pinsedag, hvilket i 1918 var 20. maj.

København
Paris

Glyptotekets arkiv