Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-07-03

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen vil ikke støtte et monument til ære for kongehuset. Han erindrer Meldahl om Albertinas formål: "at udvikle Befolkningens Smag og Trang til Kunst".

Transskription

Ny Carlsberg
3-7-80

Hr Etatsraad Meldahl

Saameget jeg sympathiserer med den Tanke at erindre vort vidt forgrenede Kongehuus beklager jeg at jeg ikke kan være til Nytte ved dens Udførelse.
Deels har jeg i Virkeligheden for Tiden saa mange og store Jern i Ilden at jeg overhovedet ikke kan strække mig videre, og deels er det mig

imod at gjøre Noget som staar i Forbindelse med Kongehuset, ikke af Mangel paa Loyalt Sindelag men fordi jeg lægger Vægt [på] ikke at have Udseende af at gjøre Noget for at tækkes.

Med Hensyn til den foreslaaede Opstilling af Statuerne i Ørsteds Park, da skal jeg naturligviis see paa Pladsen og sige min Mening derom
Ifald De vil udvikle for Borgerepræsentationen de Tanker som have været ledende ved Legatet Albertina navnlig Hovedhensynet at udvikle Befolkningens Smag og Trang til Kunst og at Legatet ikke har til Hensigt at lette nogen sin Pligt, da kan det kun være mig kjært, men jeg vil da gjerne udbede mig det Stenografiske Referat af Forhandlingen.
Tillige maatte jeg bede

om at det urgereredes at det har været Stiftelsens Tanke hermed at kunne skaffe fremmede nyere Kunstneres Arbeider til veie, hvilket ikke kan siges at være Nogen Andens nødvendige Pligt.
Deres ærbødig hengivne
C Jacobsen jun.

Fakta

Brev

Dansk

København
København

Rigsarkivet.