Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-04-27

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Dokumentindhold

Carl Jacobsen foreslår, at der rejses et monument for Asmus Jacob Carstens.

Transskription

Ny Carlsberg d. 27de April 1880

Kjøbenhavns Communalbestyrelse
I blandt de Mænd, som vort Fædreland har fostret, hvis Betydning har været gjældende udover Danmarks Enemærker og hvis Værker have ført vort Lands navn ud i Verden er Asmus Jakob Carstens uomtvistelig en af de betydeligste.
Det kan derfor formeentlig være hævet over Tvivl at vi ere berettigede til at reise ham et Mindesmærke, saaledes som Nutiden pleier at gjøre det over de Mænd, som den særlig skylder sin Udvikling.
Men det maa tillige være givet at det Monument, som reises over denne Mester bør staae i Kjøbenhavn; thi det var her, da han for netop

100 Aar siden levede her at han blev vakt til det Kunstnerkald, hvortil han viede sit Liv og som havde saa langtrækkende Virkninger.
Da det imidlertid maa antages at Kundskaben om hans Betydning ikke her i Landet er udbredt nok til at man ved en offentlig Subscription vilde faa Midler til et værdigt Monument, tillader jeg mig i Ærbødighed at udbede mig Tilladelsen, at maatte skjænke Kjøbenhavn hans Monument.
Jeg har med denne Tanke for Øie henvendt mig til en Kunstner, hvis Navn var en Borgen for at Monumentet maatte blive Mesteren og Byen værdigt og Modellen til

en siddende Statue i noget over naturlig Størrelse er for Tiden udstillet paa Charlottenborg.
Det[n] vil blive støbt i Bronce og Fodstykket prydet med tvende Basrelieffer forestillende Gjengivelser af Kunstnerens betydeligste Arbeider, samt paa Forsiden en Genius, "Carstens's Genius" som Antydning af den Inspiration under hvilken hans Værker blev til.

Foruden sin almindelige Betydning som Banebryder for den nye Tids Kunstretning har Carstens for os hans Landsmænd, den særlige Interesse at hans mægtige Aand bidrog til at give vor største Kunstner Albert Thorvaldsen den Retning i hvilken han bragte sin Kunst fuldendelsen nær.

Det synes derfor naturligt at opstille Carstens Monument i Nærheden af Thorvaldsens Musæum og da det nu tillige træffer sig at der foran den lille Græsplaine ligefor Stormbroen findes en Plads som tilfredsstiller de Krav til Belysning Baggrund o.s.v. som et saadant Kunstværk stiller saa tillader jeg mig at foreslaae at Monumentet opstilles paa denne Plads

Allerærbødigst
C. Jacobsen jun.

Fakta

Brev

Dansk

Glyptotekets Arkiv, Carl Jacobsen kopibog 1.