Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-02-17

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Redaktør P.V. Grove spørger Carl Jacobsen, om han vil meddele 'Dagbladet' noget mere om den påtænkte overdragelse af Glyptoteket til Københavns Kommune, da det allerede har været omtalt i flere dagblade.

Transskription

Dagbladets Redaktion

Kbhvn 17/2 85

Hr. Brygger C. Jacobsen jun.

Det har været meddelt i flere Blade, at der med den Liberalitet, hvorpaa De har givet saa mange Beviser, har tilbudt Kjøbenhavns Kommune at skjænke den den udmærkede Samling af Skulpturer, som De har samlet i Glyptoteket paa Ny Carlsberg. Hvis dette forholder sig rigtigt, vilde jeg være Dem meget forbunden, om De vilde meddele "Dagbladet" noget .... om Deres Tilbud og de dertil knyttede Betingelser.
Skulde der muligvis hos Kommunalbestyrelsen være nogen Tvivl med Hensyn til Modtagelsen af Deres store Gave - hvad jeg forøvrigt ikke veed - vilde jeg stedse være rede til at støtte de Betragtninger, der tale for Gavens Modtagelse.
Idet jeg beder Dem undskylde, at jeg henvender mig til Dem, undertegner jeg mig

med Højagtelse
Ærbødigst
P. V. Grove

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

'Dagbladets' brevpapir

København

Glyptotekets arkiv