Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-11-22

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Louis Hasselriis

Dokumentindhold

Bestyrelsen for Legatet Albertina havde ikke fået bilagene (fotografier og tegning) til Hasselriis' ansøgning i tide, så hans tilbud om en fontænefigur kunne ikke diskuteres. Den var i øvrigt for dyr.

Transskription

22-11-86

Hr Hasselriis
Deres ærede Skrivelse af 15de ds modtog jeg umiddelbart førend Mødet i Alb Bestyrelse d 19' ds men Photographierne men Phototgraphierne og Tegningerne ankom først efter Mødet samme Dags Aften.
Bestyrelsen kunde selvfølgelig ikke reflectere paa Deres Tilbud under disse Omstændigheder.
Jeg bør dog tilføie at alene Prisen efter al Sandsynlighed vilde have afholdt Bestyrelsen fra at antage Deres Tilbud selv om den havde havt tegningerne for sig; da Albertina kun har 4000 Kr aarlig

kan det ikke godt indlade sig paa saa store Foretagender
Iøvrigt synes mig at Gruppen baade er original og morsom, og jeg troer at den vil vinde manges Bifald, hvis De udstiler den til Foraaret. Men paa den anden Side troer jeg- De maa ikke tage dette som en Critik- at deComiteer som beskjæftige sig med Byens Udsmykning vilde for et Broncearbeide i "cire perdue" forlange en større Gaaen i Detail; hvis De f. Ex erindre Hovedet - ja hele Figuren - af den drukne Faun midt i den store Broncesal i Neapel, vil de vide hvad jeg mener.
Med særdeles Agtelse
C. Jacobsen jun.

[i venstre margin]
De burde ogsaa have opgivet Gruppens Priis uden Fodstykke og uden Panthere, samt have sendt Photographier af disse.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum