Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1912-07-19

Modtager

Edvard Eriksen

Dokumentindhold

Oppermann oplyser, at havnevæsenet har givet tilladelse til, at der laves en prøveopstilling af Den Lille Havfrue.

Transskription

19 Juli 1912

Kjære Billedhugger Edv. Eriksen

Fra Kjøbenhavns Magistrat er der nu kommen Tilladelse til at foretage den ønskede Prøveopstilling af den lille Havfrue. Følgende Betingelser er knyttet til denne "Tilladelsen, der kun gives som midlertidig, er betinget af at Arealet reetableres paa en

efter Havnevæsenets Skøn, fyldestgjørende Maade, ... Reparationer, der nødvendig gjøres ved Prøveopstillingen udføres uden Udgift for Havnevæsenet, der forud bør underrettes om Opstillingens Udførelse, og af at Arbeidet iøvrigt udføres efter de Anvisninger, Havnevæsenet maatte give".
Det vil herefter være rigtigere at De snarest henvender Dem til Havnekaptainen Kommandør Drechsel.

Med venlig Hilsen
Deres heng.
Th. Oppermann

Fakta

PDF
Brev
København
København

Glyptotekets arkiv. Oppermanns kopibog