Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-04-09

Afsender

Laurits Tuxen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tuxen beder om et forskud på betalingen for kopien efter Tizians maleri.

Transskription

134, via Sistina, Roma d: 9-4-80

Kjære Hr. Jacobsen!
Siden jeg sidst skrev Dem til, have Forholdene med Hensyn til min Copi forandret sig lidt. Direkteuren ved Galleriet ønsker nemlig at jeg skal fortsætte nu med det Samme jeg er ved det, da han ikke vil kunne garantere mig Plads senere hen paa Grund af de mange Ansøgende, og da vi gaa den lyse Aarstid imøde, staaer jeg mig i Grunden ogsaa bedst ved det. Billedet hænger saaledes at man slet ikke kan se det i Graavejr, da det kun er Solreflexerne fra Husene ligeoverfor, som oplyser det. Nu har rigtignok i de sidste Par Uger Regnen faaet den underlige Ide at komme just de Dage jeg skal arbejde der, og udeblive de andre, men

det er da kun en Overgang. Jeg har nu arbejdet derpaa fra den sidste Halvdel af Januar, og er saa vidt fremskreden, at jeg forhaabentlig vil kunne fuldende det med Udgangen af Maimaaned, altsaa inden det bliver altfor varmt.
Jeg vilde gjerne naa at se Salonen i Paris og vil formodentlig blive Sommeren over paa Nordkysten af Frankrig. Til november skulde jeg helst være hjemme for at male et større Portrait. Om jeg naar at gjøre Copien efter Raphael færdig, er tvivlsomt, da jeg anser det for sundere at afvexle med Modelstudier, end at have to Copier under Arbejde paa engang; men da jeg har gjort Anlægget er det jo ikke umuligt at jeg kan naa at gjøre Resten med.
Den egentlige Grund, hvorfor jeg just nu skriver til Dem, er at jeg er stærkt paa Hældningen med mine

Contanter, og om det end er mig ubehageligt at skulle optage Pengene, inden jeg kan aflevere Arbejdet, tillader jeg mig dog at henvende mig til Dem i Følge Deres venlige Tilbud dengang jeg rejste.
Jeg har som bekjendt alt modtaget de 2000 Kr., og de efter Overenskomsten resterende 1000 Kr. for Copien efter Tizian vilde da kunne hjælpe mig til at gjøre den færdig. Den billigste Maade at sende Penge hertil paa, skal efter sigende være gjennem en Vexel paa et Hus i Paris, med Paategnelse om hvor de ville kunne hæves i Rom, og dersom det forøvrigt convenerer Dem, vil et recommanderet Brev under den danske Consuls Adresse lettest komme mig ihænde.
Med venligst Hilsen, og i Haab om at De og Deres Familie befinde Dem vel

Deres hengivne
L. Tuxen

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets Arkiv