Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-02-19

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen orienterer redaktør P. V. Grove fra Dagbladet om sine planer for Glyptoteket. Det er stadig ikke officielt, og derfor beder han Grove om at vente med at publicere nyheden indtil borgmester H.N. Hansen har givet tilsagn.

Transskription

19 2 5

Hr. P.V. Grove

Det Tilbud som min Hustru og jeg ønske at gjøre Kjøbenhavns Communalbestyrelse foreligger endnu ikke officielt, idet vi ikke ville fremkomme med det uden at have en nogenlunde Sikkerhed for at det vil blive antaget.
Naar jeg derfor, idet jeg takker Dem for Deres venlige Skrivelse af 17ds , dog meddeler Dem det, er det paa Betingelse af at det ikke offentliggøres førend De har Borgmester Etsr. H.N. Hansens Samtykke dertil, han ved bedre end jeg hvorvidt det kunde skade Sagen at det allerede nu kom saa fuldstændigt i Bladene.
At jeg til Gjengæld ikke skal give andre Blade Meddelelser derom førend Dem er naturligvis en Selvfølge.

Min Hustru og jeg skjænke Kjøbenhavns Commune:
1) De os tilhørende Kunstværker som danne Glyptotheket paa Ny Carlsberg (jvf. Catal. c 109 Numre)

2) Ny Carlsberg Malerisamling c 100 Numre som nu blive udstillede i Kunstforeningen

3) Samlingen af Antiqaiteter deri en Samling kypriske Kar af høi Værdi

4) En større Række af Kunstværker som ere under Arbeide.

Deriblandt Paul Dubois Hovedværk "den bodfærdige Magdalena"
Den fuldstændige Ragnarokfrise (af Freund) udført af Sinding
Den fuldstændige Alexander og Roxanes (af Jerichau) Frise udf. af Conradsen.

Værdien af disse udenfor Catalogen bestilte Arbeider er vistnok kun lidt over 150.000 Kr men som det vil sees af de nævnte Exempler er det mindre Pengeværdien end den kunstneriske og historiske Værdi, som giver dem Betydning, Noget, der iøvrigt kan siges om hele Samlingen.
5) I det vordende "Glyptothek" skal ville vi indrette en Hal som skal indeholde de siddende Marmorstatuer af vore to keiserlige Kongedøttre Alexandra og Dagmar udførte som Keiserindestatuer af Chapu og Gautherin.
__
Vort Tilbud er pa samme Betingelser som i sin Tid Thorvaldsens og da navnlig at Communen skaffer Huset.
Herpaa er Forhandlingerne hidtil

idet det ansees for usandsynligt at Communen vil give en Million (det er nemlig det der vil medgaae og er ogsaa den Sum Thorv. Mus. har kostet) og det er mig plat umuligt - i altfald i en nær Fremtid - at kunne udrede noget synderligt Tilskud (jeg skal jo nu bl. Andet bygge Kirken i Valby).
Deres Medarbeider Hr. H.C. A. Lund kommer til os to Gange om Ugen, jeg vil mundlig give ham yderligere Oplysninger paa Løverdag - Ovenstaaende kun til Orientering.

Med Høiagtelse
ærbødigst
C. Jacobsen jun.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv