Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1881-01-11

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Laurits Tuxen

Dokumentindhold

Tuxen har været i Antwerpen og set Rubens billede le coup de lance og synes at være i tvivl om sit arbejdsområde. Carl Jacobsen opmuntrer Tuxen til at fortsætte 'den store stil'. Carl Jacobsen beder Tuxen om en tjeneste i Paris vedrørende afstøbninger af fransk skulptur til skulptursamlingen i København.

Transskription

Ny Carlsberg
11-1-81

Kjære Hr. Tuxen
Det fornøjer mig at de har været i Belgien og set Rubens og at det er gaaet Dem som Maler, som det gik mig som Lægmand, at man forstod ham dér bedre end før.
Sjeldent har noget Kunstværk grebet ja rystet mig som "le coup de lance" i Musæet i Anvers og hvad har den Mand saa ikke været for en Personlighed !
Derimod bedrøver det mig at De tvivler om at De hører hjemme paa det Omraade af Kunsten, hvor De nu bevæger Dem.
Jeg er som De veed af en anden Mening, og jeg venter blot paa at

see Deres Susanna for at udtale den med større Fynd.
Jeg haaber at De skal faa Legatet og derved reise til Spanien og Orienten, thi det vil visselig være til Nyte for Dem.
Ingen kan eller har glædet sig mere over Deres "Trankogere" end jeg og beklaget at det gik ud af Landet og vi kunde godt trænge til at have Dem herhjemme for at vise Veien paa det Feldt; men jeg tvivler ikke om at De har en skjønnere Opgave og større Laurbær at vinde i det store Figurmaleri, som jo næste er en "tabula rasa" hos os.
Den er saa skjøn "den store Stiil"; men jeg kn godt tænke mig at den ikke er naadig imod sine Tilbedere

at den som en anden Pallas Athene staaer i saa ophøiet Værdighed at Tilnærmelse kræver Mod, og har Rubens i Antwerpen taget Veiret fra Dem og gjort Dem bange for Gudinden, har De ikke Mod til ligeoverfor hende at sige, anch io son' pittore lad saa en af Deres Venner sige det - Ogsaa De er Maler og den store Stiil er Deres Maal og om Gud vil saa vil ogsaa baade Rubens og Pallas Athene lyse Dem i Kuld og Kjøn ved den store Stiils Dyrkere.
_
Jeg var hos Rosenørn-Lehn igaar. Han meddelte mig at Hr Kofoed, Legationssecretair i Ministeriet reiser til Paris. Han vil rimeligviis opsøge Dem for i Forening med Dem at tænke paa Afstøbningrne til Sculptursam-

lingen. Dubois har givet mig " carte blanche" med Hensyn til hans Arbeider og han har lovet at tale med Mercié. Chapu, og Falguière. Mon det ikke var rigtigt at De tillige med Hr. Kofoed gik til Dubois, f. Ex med en Introductions eller bedre Takskrivelse fra (Rosenørn) Sculpturmusæet, og bad ham om at give Dem en Anbefaling til disse Herrer.
Jeg har benyttet Dubois Tilladelse til at lade M. Thoquet støbe St. Jean Baptiste, la fir ?? og la méditation.
Og dersom Bekostningen ikke bliver for stor, vil jeg lade tage Form over Narcissus. Jeg har derfor skrevet et Par Ord indlagt til M. Thoquet, som jeg maaske turde bede Dem om at bringe ham for at faae rigtig Besked paa, hvor Formen bliver af idet jeg saameget hellere vil bekoste Formen

II
naar den bliver Kunstnerens Eiendom i det denne jo derved dog faaer et Slags - om end kun ringe - Vederlag for sin Velvillie.
Derfor vil jeg ogsaa gjerne bekoste Form over Barrias' les premières funérailles hvis Udgiften er overkommelig og det var maaske det bedste Middel til ogsaa at faa Noget fra de andre Kunstnere at lade en Form tage over nogle af de Arbeider, hvor den ikke existere
_
Endelig er det at bemærke at medens vi hidtil er gaaet den Vei at vi have valgt forud de Kunstværker som vi ønske og derved ere stødte paa uovervindelige Hindringer, saa kunde det være rigtigt nu at gaae den anden Vei at see at faae at vide

hvilke Figurer der findes Former til og da vælge dem eller iblandt dem.
Nu veed jeg at der er Former, der tilhøre eller dog staae under Statens Varetægt og dersom De eller Hr. Kofoed vilde forhøre derom i Louvre, saa var det maaske den lettetste Vei at faae en forøget Tilvæxt til vor Samling, det var derigjennem at vi fik Delaplanches Eve après le péché.
Adressen er : Monsieur Richard Lesclide
Sous-secrétariat d'état des beaux-arts
Administration des musées nationaux
Palais de Louvre

I det Haab at Deres uegennyttige Interesse for Sculptursamlingen ikke maa spilde altfor meget af Deres kostbare Tid og med de venligste Hilsener er jeg

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Paris

Det Kongelige Bibliotek NKS 2339, 2 5