Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1879-1914

Ophavsmand/nøgleperson

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Legatet "Albertina"s forhandlingsprotokol.
Transskription pågår

Transskription

Nærværende Protokol autoriseres herved til Forhandlingsprotokol for Legatet "Albertinas" Bestyrelse.-
Kjøbenhavn den 29de December 1879

C Jacobsen jun. F. Meldahl. H.N. Hansen

Aar 1879 den 29de December holdt Bestyrelsen for Legatet "Albertina" sit første Møde i Thorvaldsens Musæum.
Samtlige medlemmer vare tilstede, nemlig Stifteren, Brygger Carl Jacobsen jun., Etatsraad, Direktør F Meldahl, valgt af Kunstakademiet, og Etatsraad, Borgemester H. N. Hansen, valgt af Kommunalbestyrelsen.-
Fundatsen for Legatet opbevares i Magistraten; Aftryk af samme fremlagdes som Bilag Nr. 1
Under Nr. 2 og 3 fremlagdes de Skrivelser fra Kunstakademiet og fra Magistraten, hvorved Meddelelse er givet om de af Akademiet og af Kommunalbestyrelsen foretagne Valg.
Med Magistratens Skrivelse var derhos fulgt Kontrabog med Kjøbenhavns Sparekasse Nr 59.362, hvorefter under 15dM er indsat i Sparekassen 2000 Kroner.
Efter Anmodning af de andre Bestyrelsesmedlemmer overtog C Jacobsen Formandsposten i Bestyrelsen, og Borgmester Hansen Kassererforretningerne og Protokolførelsen. Som Kasserer tog han Sparekassebogen i Forvaring.
Efter Formandens Forslag drøftedes og vedtoges følgende tvende mere almindelige Grundsætninger for Legatvirksomheden:

1) Legatet Albertina har ikke nogen understøttende Tendens. Kunstværkernes Beskaffenhed og Værdi er ene bestemmende - Ligesom et Universitet ikke vælger sine Lærere for at understøtte dem, men udelukkende har dem, som skulle læres, for Øje, ligeledes bør Legatet aldrig vælge sine Kunstværker med Hensyn til Kunstværkernes Person eller Navn men kun med et Formaal: Det bedste
2) Legatet vil ikke lette Kommunen, Staten eller nogen Autoritet deres Pligter over for Kunsten.- Det skal ikke være et Fond til at øse af, naar noget skjønt af almen Interesse skal sættes i Værk; det, der har almen Interesse, maa Almenheden selv sørge for; først naar der er sørget saa godt for vedkommende Sag, at den almindelige Trang er tilfredsstillet, bør Albertina træde til for at tilfredsstille de Skjønhedskrav, som endnu maatte være tilstede.-
Derefter forhandles om paabegyndelsen af Legatets Virksomhed, saa vel om de Pladser hvorpaa Opstilling af Billedhuggerværker kunde finde Sted, som om de Arbejder, der kunde være Tale om først at søge anskaffede. Forhandlingen herom fortsættes paany i et følgende Møde.-

C. Jacobsen; F. Meldahl; H.N. Hansen

[Med blyant tilføjet] Dette 2' Møde er, saavidt man kan se af Brev fra Carl Jacobsen til Ferdinand Meldahl i dennes Privatarkiv Rigsarkivet afholdt den 11 Februar, THC [Torben Holck Colding]

4 Under Nr. 4 fremlægges Gjenpart af Skrivelse af 16' Januar 1880 til Kjøbenhavns Magistrat betræffenmde Kassererforretningens Overdragelse til Borgmester Hansen.

5 Under Nr. 5 fremlægges Skrivelse fra C Jacobsen jun. af 21' Januar 1880 med 1 Bilag, og under Nr. 6 Gjenpart af Bestyrelsens Svar paa samme af 22' s. M. betræffende et Bestyrelsen overdraget eventuelt Hverv med Hensyn til Kunstværker, som muligvis kunde afgives fra Maleri-og Skulptursamlingen paa Christiansborg

F. Meldahl; C. Jacobsen; H.N. Hansen

Aar 1880 de 14de April holdtes Bestyrelsesmøde.
Efter at Bestyrelsens Medlemmer oftere have været samlede for at forhandle om de første Anskaffelser for Legat[et], vedtoges det nu som de første Arbejder at anskaffe følgende antike Statuer, støbte i Bronce, nemlig :
Den døende Fægter
og Silen og Bacchus
Omkostningerne for disse Statuer (uden Fodstykke) antages efter indhentede Oplysninger at ville udgjøre omtrent 6000 Kroner, og det vedtoges derfor straks at gjøre disse Bestillinger. Formanden paatog sig i saa Henseende at ordne

det fornødne med Barbedienne i Paris.

C. Jacobsen jun. F. Meldahl H.N. Hansen

Aar 1880 den 1' Juni var Bestyrelsen samlet i Ørsteds Park. Efter Anmodning var Gartner Flindt til Stede. Man gjennemgik Haven og udsaa foreløbig 2 Pladser i samme som bedst egnede til Opstilling af de 2 efter Beslutningen i forrige Møde bestilte Statuer. Det vedtoges herom at tilskrive Kommunalbestyrelsen.-
F. Meldahl; C. Jacobsen; H.N. Hansen

Aar 1880 den 19' November holdtes Bestyrelsesmøde i Thorvaldsens Musæum.
Den i forrige Møde besluttede Skrivelse til Kommunalbestyrelsen fremlagdes i Udkast tillige med Svaret paa samme af 12' Juli sidst. (Bilag 7 og 8)
Formanden meddelte at de 2 bestilte Statuer vare ankomne hertill for 8 Dage siden og nu opstillede i Ørsteds Park paa de for dem foreløbig udsete Pladser paa Træfodstykker.-
det vedtoges om Fodstykkernes endelige Udførelse at indhente Forslag fra Arkitekt Albert Jensen.-

F. Meldahl; C. Jacobsen; H.N. Hansen

Fakta

PDF
Bestyrelsesprotokol

Dansk

København

Thorvaldsens Museum