Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1878-12-24

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen interesserer sig overhovedet ikke for politik og kan (og vil) ikke hjælpe Meldahl med hans politiske karriere. Han opmuntrer dog Meldahl til at fortsætte.

Transskription

24-12 78

Kjære Hr. Etatsraad Meldahl
Det vilde visselig være mig den største Glæde naar jeg kunde være Dem nyttig paa nogen Maade. Men Indflydelse i politisk Henseende har jeg ikke, alene af den Grund at jeg kun interesserer mig Lidet og beskjæftiger mig aldeles ikke med Politik.
Jeg er derfor mindst af Alle skikket til politisk Agitation.
Jeg skriver Dem dette for at De kan vide at, naar De ikke sporer Tegn til en Indflydelse de maaskee har tænkt Dem, det da ikke er Mangel paa Interesse for Deres Færd, men

politisk Uformuenhed som gjør mig det umuligt.
Men jeg beder Dem være forsikkret om min oprigtigste Hengivenhed.
Deres
Carl Jacobsen

Men tab for Guds Skyld ikke Modet - nu De har sagt A maa de sige B. De kan ikke trække Dem tilbage uden at tabe meget. Men vær ogsaa vis paa at naar De bliver valgt og har siddet en Stund i Thinget og Deres Medborgere har seet at det er som De

siger, Sagen selv, Drifter af Deres Kaldelse som bringer Dem frem - at det ikke er Hensynet til Deres egen Person - Magtstræv - det er jo det som mange tro - ja, for der er Mange som tro det! - vær da vis paa at Bladet vil vende sig og De vil nyde den Ære De fortjener.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir

København

Rigsarkivet.