Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1897-01-08

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen skriver til borgmester Øllgaard om opstillingen af Nilen ved Dronning Louises Bro.

Transskription

Hr. Etatsraad Øllgaard

I Anledning af Etatsraadens ærede Skrivelse af 7d ds tillader jeg mig at bemærke at jeg nogen Tid før Statuens Ankomst selv personlig "tjenstlig" har anmeldt Samme i Magistraten paa Deres Kontor.
Jeg var ikke saa heldig at træffe Etatsraaden selv hjemme, men jeg afgav "tjenstlig" Meddelelsen til den paagjældende Embedsmand med den Tilføielse, at jeg havde talt med Hr. Høegh Hansen, som havde billiget Opstillingen ved Dr. L's Bro, og at jeg derfor ikke troede at der kunde være noget imod Pladsen at invende, men at jeg selvfølgelig med Fornøielse skulde forhandle om en anden Plads hvis den foreslaaede imod al Forventning ikke billigedes.

Da jeg ikke hørte Noget fra Magistraten maatte jeg (da jeg ikke kunne antage at ovennævnte Embedsmand havde forsømt at forebringe Etatsraaden Meddelelsen) antage og hvilket forekom mig det mest naturlige at Magistraten, ligesom dens tillidsmand Høegh Hansen og de kunstforstandige Medlemmer af Albertina DHerr Koch og Meldahl, bifaldt den foreslaaede Plads.
Jeg er imidlertid ganske enig med Etatsraaden at det vil være rigtigt i Fremtiden ogsaa at lave en tjenstlig Tilladelse til Opstillingen af Figurerne og jeg skal derfor ikke undlade at forvisse mig om at en saadan bliver givet.

Med Høiagtelse
Ærbødigst
Carl Jacobsen
for Legatet Albertina.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum