Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-11-19

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Theobald Stein

Dokumentindhold

Carl Jacobsen oplyser i fortrolighed om, at han har foreslået Albertinas bestyrelse at anskaffe Steins lille figur af en vandbærer. Den skal opstilles ved en vandpost i Ørstedsparken.

Transskription

d. 19' -11-87

Kjære Hr Prof Stein

Jeg bragte da deres Vandbærer i Forslag i Albertinamødet i dag.
Det vedtoges at bede vor Architect Dahlerup componere en lille Fontaine til Brug for den besøgende i Ørstedsparken, saaledes at Deres lille Figur kunde staae...
Ideen var ikke min men jeg finder den fortræffelig. Jeg skriver nu til Dahlerup og beder ham gaae til Dem

og tage Syn og Maal af Figuren.
Jeg vil gjerne have den fix og færdig til Foraaret ved Udstillingens Aabning.
Min Henvendelse her er aldeles privat - thi Figuren skulde ikke kjøbes førend man saae om den virkelig kunde bruges til at staae paa Drikkekilden, det er derfor meget nødvendigt at faae en Composition som kan samle alle Stemmer.

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum