Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1882-07-24

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen bestiller endnu 2 stykker af Alexander og Roxane-frisen (drikkebrødrene og et stykke af oksernes optog), som stadig er i Jerichaus besiddelse.

Transskription

24-7-2

Hr. Professor Jerichau

De erindrer vist at De i 1873 solgte mig 7 Basrelieffer af Frisen Alexander og Roxane.
Jeg har nu bygget et lille Glyptothek hvor saavel Deres herlige Frise Hector og Ajax som disse 7 Stykker af den ældre Frise have fundet en Plads som jeg troer vil glæde Dem.
Da De imidlertid endnu have 2 Stykker af Alexander frisen, nemlig et Stykke af Drikkebrødrene og et Stykke af Oxernes Tog, og da det vel var af

almindelig Interesse at disse Brudstykker saavidt mulig forblev sammen haaber jeg at De ogsaa vil sælge mig disse to Stykker.
Jeg er vis paa at De vil finde Pladsen hos mig smukkere end den sandsynligviis vil blive i noget af Statens Musæer.
Hvad Prisen angaar antager jeg at det kan være den samme som De dengang forlangte i Forhold til Stykkernes Størrelse
De 7 Stykker ere tilsammen 11 Alen lange og Prisen var 600 Kroner det er :54 Kroner 54 Øre pr. Alen.
I Haab om et gunstigt Svar og med venlig Hilsen er jeg
Deres altid hengivne
Carl Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv