Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1884-11-26

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen sender det seneste tillæg til kataloget over Ny Carlsberg Glyptoteks samling og knytter nogle kommentarer til samlingens forøgelse. Carl Jacobsen ønsker ikke at få sit navn nævnt men kun at vække interesse for det, han lever for.

Transskription

26 11 4

Berlingske Tidendes Redaction

Idet jeg er saa fri at fremsende Tillæget til Glyptothek Catalogen skal jeg tillade mig at meddele et Par Oplysninger, som maaske ville være være af almindelig Interesse.

1) Samlingen af de udenlandske Sculpturer gik næsten heelt til Grunde ved Slotsbranden men det er lykkedes mig at faae dem alle anskaffede paany til Glyptotheket, som

nu udenfor Frankrig er den betydeligste Samling af fransk Billedhuggerkunst som existerer.
Da de franske Kunstnere som Regel ikke sælge deres Arbeider i Gibs er det saare vanskeligt at erhverve dem og de ere derfor meget sjældne.

2) Den lille Samling af Reliefhoveder fra Palmyra har næppe noget Sidestykke andetsteds

3) Glyptotheket, der stadig forøges - i de sidste Dage er Freunds Bocciaspiller kommen til -

er allerede nu den betydeligste private Sculptursamling udenfor Italien, Hertugen af Devonshires berømte Samling i Chatsworth ikke undtagen

1) Som Curiosum kan tilføies at hvis alle Thorvaldsens Statuer vare gaaede til Grunde ved Slotsbranden, vilde Glyptotheket kunne fylde Bygningen i Thorvaldsens Musæum med Statuer af 1. Rang x) ligesaa fuldstændig, som de nu ere

x)
Endnu ikke med Relieffer

besatte
Hvis den ærede Redaction benytter Noget af disse Meddelelser ønsker jeg ikke mit Navn nævnet.
Hensigten med disse Linier er ikke selv at træde frem, men vel at vække Interesse for det jeg selv lever for.

Med Høiagtelse
C. Jacobsen jun.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København