Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888-10-28

Afsender

Louis Hasselriis

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Hasselriis takker for Legatet "Albertinas" opfordring til at hjemsende En tørstig Faun støbt i bronze. Han fortæller, at første støbning mislykkedes fuldstændig.

Transskription

Rom den 28 October 1888

Høitærede Brygger C. Jacobsen !

Gjentagende min Tak til Dem for Meddelelsen om den høitærede Bestyrelse af Legatet Albertinas Opfordring til mig om at hjemsende min Figur "en tørstig Faun" til det forestaaende Indkjøb, har jeg herved den Glæde at kunne meddele at den støbt i Bronce vil blive afsendt herfra paa Lørdag den 3 November. Jeg havde den Sorg og det Tab at den første Støbning i Bronce fuldstændig mislykkedes. Den flydende Bronce hævede Formen og løb igjennem; man forsøgte at hælde Metal anden Gang i Formen og da kom der jo nok en Figur, men et uantagelig Arbeide. Ved opbud af al Energi lykkedes det mig at faa en anden ferdig og støbt, om end Tiden derved er skredet saa langt frem at jeg maa hjemsende med grande velocità.
Jeg nærer det bedste Haab at Figuren vil holde hvad fotografiet lovede. En Forandring har jeg har jeg foretaget siden det sidst tilsendte Fotografi nemlig ladet Amforaens Spids hvile paa en tung Klippe, og derved opnaaet at kunne give Amforaen

sin rigtige Tykkelse i Forhold til dens Høide, saa at den, set forfra, ikke skjuler Faunens Konturlinier; og tillige at bryde det noget monotone som fremkom ved at Amforaens Spids og Faunens to Bukkeben hvilede paa samme Plan.
Naa Figuren er hjemkommen, og den høitærede Bestyrelse ser mine store Bestræbelser for at forandre Figurens Karakter fra Marmor til Bronce, hvad bedst er Sammenligning med det første Fotografi efter Marmoren og den nuværende i Bronce vil vise, haaber jeg at min Pris 4000 Kroner ikke maa blive anset for forhøi...

Udtalende mit aller bedste Haab om behageligt Svar, tegner jeg mig med udmærket Høiagtelse.

Ærbødigst
L. Hasselriis

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Rom
København

Ny Carlsbergfondets arkiv. Brevordner med Legatet "Albertina"s korrespondance.