Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-02-24

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

H.N. Hansen sender en tegning over den påtænkte Glyptoteksgrund ved Jarmers Bastion, og kommer med betragtninger over Carl og Ottilia Jacobsens påtænkte gave

Transskription

Hr. Brygger Carl Jacobsen

Indlagt sender jeg Ridset over Grunden ved Gyldenløvesgade; jeg sender det til Dem, fordi det forekommer mig, at vi bør have Sagen et Skridt videre, inden Professor Dahlerup arbejder yderligere i den, og jeg vilde derfor foreslaa, at vi en af de nærmeste Dage samles til Drøftelse: De, Dahlerup, de Herrer Abrahams, Hüttemeier og jeg.

Må jeg fremsætte følgende mine Betragtninger:
1. At De og Deres Hustru skjenke Kommunen Deres Kunstskatte er saa stor og smuk en Gave, at den fra alle Sider kun kan finde stor Paaskjønnelse,
2. kunde Grunden ved Gyldenløvesgade faas til Raadighed, vilde det efter min Formening være saare heldigt; dens Beliggenhed er saa heldig, skjøn og fri som vel mulig, til Ørstedspark paa den ene Side, og til den lille Park med Vand-Basinet paa den anden Side; - hvortil kommer, at den som bestemt til offentligt Anlæg ikke berøver Kommunen nogen Byggegrund af pekuniær Værdi ved at anven

des til Kunstmuseum; - men til dens Benyttelse saaledes kræves kongelig Sanktion, da Kommunen ikke er raadig derover;
3. Men skal Sagen her gjennemføres, maa det tillige af Dem vederlægges med Pengebistand, og dette bliver for Deres Vedkommende det store Spørgsmaal, om De tør føje til, at De foruden Kunst-Gaven skjenkede – maa jeg nævne det – 100.000 Kr i hvert af de følgende 3 Aar, altsaa i alt 300.000 Kr til Bygningens Opførelse. Bedst var det jo, om ved Siden deraf Renten af Kunstlegatet kunde bevares til fremtidige Anskaffelser, thi da var, synes det mig, naar Kommunen saa tillige gjorde sin Pligt, Værket saaledes grundlagt, at det var betrygget paa ærefuld Maade til kommende Tider. For at naa dette, maatte langt hellere i disse 3 Aar nye Anskaffelser udskydes;

4. Saaledes taget vilde jeg foreslaa Kommunen, (hvorledes den vilde stille sig, tør jeg ej sige; derom maatte forhandles med de Mænd, som have mest Indflydelse paa Sagen), at den da gav (foruden den nævnte Grund) ligeledes 300.000 Kr til Bygningen, at der til Bygningen laantes 400.000 Kr, og at Kommunen fremtidig aarlig optog paa sit Budget 20.000 Kr til Museets Støtte;

5. Paa denne Maade kunde jeg tænke mig, at Sagen kunde løftes, og først naar dette var afgjort – hvilket burde ske i en nær Tid – vilde Tiden være kommet til at gaa i Lav med Byggeplanens Udarbejdelse. Styrelsen af Sagen tænker jeg mig i Øvrigt lagt i en Direktions Haand paa 5 Medlemmer.

1, Stifteren, efter hans Død, hvem han designerede eller hvem hans Hustru valgte, derefter dette Medlem valgt af Kommunalbestyrelsen
2 og 3, valgte af Kommunalbestyrelsen
4, valgt af Kunstakademiet
5, valgt af Kunstforeningen

Alt dette beder jeg Dem nu at overveje og vil saa De og Professor Dahlerup møde paa Raadhuset hos mig til Sagens Drøftelse paa Fredag kl. 2; jeg beder da Raadmand Abrahams og Fabrikant Hüttemeyer ogsaa at komme.

Kjøbenhavn, 24. Februar 1885

Deres ærbødige

H. N. Hansen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv.