Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-01-20

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen orienterer Legatet "Albertina"s bestyrelse om betingelserne for sit tilbud om at give den kgl. Maleri og Sculptursamling afstøbninger af moderne franske skulpturer for op til 20.000 kr.

Transskription

Ny Carlsberg
Den 20' Januar 1880

Legatet "Albertinas" Bestyrelse
Undertegnede tillader sig hermed at forespørge om Legat Albertinas Bestyrelse maatte være villig til at paatage sig det Hverv som i medfølgende Tilbuds Betingelse N 6 er antydet, nemlig at tage Bestemmelse om, hvor den eller de franske Sculpturer skulde anbringes under den Eventualitet at Sculptursamlingens Bestyrelse maatte finde sig foranlediget til at udskyde... eller flere af disse af den for.... udstillede Samling.
Allerærbødigst
C. Jacobsen jun.

Omstaaende
1 Bilag

Bilag

I Henhold til mundtlige Samtaler samt en Skrivelse til Directeuren for Maleri og Sculptursamlingen paa Christiansborg Slot har jeg Undertegnede tilbudt at skjænke Sculptursamlingen en Suite af Afstøbninger af moderne fransk Sculptur paa følgende 6 Betingelser
1) Samlingen forøges med et Par Statuer aarligt indtil den af mig dertil tilbudte Sum 20000 Kroner er medgaaet.
2) Forslag om hvilke Arbeider, der skulle vælges udgaaer fra Samlingens Directeur og henstilles derefter til min Approbation
3) De nyerhvervede Statuer udstilles først paa Charlottenborgs aarlige Udstilling (om Foraaret)

4) Kunstværkerne optages efter Charlottenborgudstillingen i den kgl. Maleri og Sculptursamlings Locale og udstilles strax, forsaavidt saadant er gjørligt.
5) Kunstværkerne skulle bestandigt udgjøre en uadskillelig Deel af Maleri og Sculptursamlingen ihvor saa dennes Locale bliver.
6) Skulde eet eller flere Kunstværker blive sat tilside skal en af Maleri og Sculptursmlingen uafhængig Autoritet som jeg nærmere vil bestemme frit disponere over paagjældende Arbeider.


Directeuren for Maleri og Sculptursamlingen Hr. Baron Rosenørn-Lehn har modtaget og Cultusministeriet under 13.de ds approberet mit Tilbud paade nævnte Betingelser.
Ny Carlsberg
21-1-80

C. Jacobsen jun.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum.