Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1910-02-05

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen har set balletten Den lille Havfrue på det Kongelige teater. Han skriver til balletdanserinden Ellen Price de Plane og fremsætter her sine tanker om en statue af Den Lille Havfrue.

Transskription

Fru Ellen Price de Plane
"Den lille Havfrue"!

Ved at see Deres skjønne Fremstilling af den "lille Havfrue" er den Tanke opstaaet hos mig, at denne Phantasifigur ogsaa burde fremstilles i Sculptur.
H. C. Andersen har givet os et i Digt, Fru Jerichau i Maleri, De Frue har nu givet os den i Dandsens Kunst.-

Skulde saa ikke en Billedhugger give os en uforgjængelig plastisk Fremstilling ?
De har imidlertid nu knyttet Begrebet "Den lille Havfrue" saa uløseligt til Deres Person, at Kunstneren uvilkaarligt vil have Deres Opfattelse for Øie naar han skal gjengive Figuren.
Statuen tænkes i liggende Stilling paa en Steen eller Balustrade paa Lange Linie

ved Indsejlingen til Baadehavnen og Ideen er med Glæde bleven modtaget i Magistraten.
Nu vilde jeg gjerne tale med Dem selv derom.
Jeg tillader mig derfor at spørge Dem, om De vil være saa elskværdig at give mig en Samtale - som maaskee bedst kunde finde Sted paa Theatret hos Theaterchefen Hr. Weis, som ogsaa er meget indtaget i Idéen.
Hvis De vilde meddele Hr Weis om det passede Dem at mødes med os i (morgen ?)

da skulde jeg have den Ære at komme tilstede paa den Tid De maatte angive

Med Høiagtelse
Deres ærbødige
Carl Jacobsen
Carlsberg
5-2-10

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København
Ellen Price de Plane

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger, nr. 7