Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1881-04-25

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Delaplanche har på grund af en misforståelse ladet statuegruppen "l'education maternelle" afstøbe til Carl Jacobsen istedet for "Eva", hvilket ikke gør CJ noget, da denne statuegruppe i mellemtiden har fået stor anerkendelse. CJ's tilbud om at give den til Skulptursamlingen står stadig ved magt.

Transskription

Ny Carlsberg
25-4-81

Hr Baron Rosenørn-Lehn

Det gjorde mig meget ondt at jeg var ude i gaar, da Deres Excellence gjorde mig den Ære at søge mig.
Med Hensyn til Delaplanches Eva da forholder det sig jo saa, at den ikke hører til de foreslaaede Statuer, men at den, som det synes ved en Distraction af Delaplanche er bleven støbt istedetfor "l'éducation maternelle".
Af den Grund tollod jeg mig ogsaa (d 12te-1-81) at forspørge om Deres Excellence vilde modtage den og jeg modtog Deres Bekræftende Svar den følgende Dag.

Jeg gik da ud fra at den blev tilbudt og modtaget paa de samme Vilkaar som de "foreslaaede" Sculpturer.
Men hvis imod Forventning Deres Excellence skulde have en anden Opfattelse, da tør jeg maaske udbede mig en Udtalelse fra Deres Side.
Da Statuen af Administrationen for de franske Nationalmusæer er bleven sendt til Wiener Verdensudstillingen som en Repræsentant for Frankrigs moderne Sculptur og derved har faaet et europæisk Autoritetsstempel som Faa, og da jeg selv ved nu atter at betragte den har faaet min første Erfaring bekræftet, at den hører

til de Kunstværker, som man ikke netop behøver at være Franskmand for at kune glæde sig ved, har jeg forøvrigt for mit Vedkommende heller ikke beklaget Feiltagelsen.
Hvis Deres Excellence skulde ønske at conferere med mig om Sculpturens Anskaffelse, da maa jeg meget bede Dem ikke at uleilige Dem, men blot give mig et Ord, helst et Par Dage i forveien (adr. 5. Brolæggerstræde) jeg skal da med Fornøielse møde til den af Dem angivne Tid.

Med Høiagtelse og Ærbødighed
C. Jacobsen jun.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir

København
Eugène Delaplanche

Statens Museum for Kunst, Den kgl. Malerisamlings arkiv