Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-04-25

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Rosenørn-Lehn kommer med forslag til skulpturindkøb for året 1881. Han håber, at F. Meldahl på en forestående rejse til Paris, kan komme i kontakt med de pågældende kunstnere.

Transskription

St Hr Brygger Jacobsen, jun !
Ny Carlsberg

Næstefter at bede undskyldt at jeg har ladet saa lang Tid hengaa, siden jeg besvarer Deres Brev af 9 de dennes, bringer jeg Dem herved Billedgalleriets - eller rettere Sculptursamlingens - bedste Tak for de lovede Gibsstatuer af Dubois, der for Tiden ere udstillede paa Charrlottenborg, - saavelsom for Tilsagnet om senere hen at ville skjænke de lovede for dette Aar endnu manglende, nemlig l'education maternelle af Delaplanche og la charité af Dubois.
Med Hensyn paa Valget af 4 Statuer eller Grupper, som De er saa god at tilbyde os for

næste Aar skal jeg tillade mig at foreslaae:

1) Gloria Victis af Mercié
2) Falguires...Drengen med Hanen (un vainqeuer aux combats des coqs)
3) Chapu... Jeanne d'Arc og
4) Den siddende Statue af Voltaire i theatre francais.

Jeg haaber at De vil billige disse Forslag, man nærer i saa Henseende dog nogen Betænkelighed, da De maaske vil sige, at den sidste ikke hører til hvad De vil kalde nyere fransk Kunst. Meget gammel er den da ialfald ikke, og efter mine Begreber af en eminent Rang.

Det vilde vist være særdeles heldigt, dersom Etatsraad Meldahl vilde benytte sit snarlige Ophold i Paris til at sætte sig i Forbindelse med

de vedkommende Kunstnere. Jeg tør aldeles ikke tænke på at reise dertil.
For de 2 sendte Bilag takkes forbindtligt.
Jeg har ikke villet uleilige Dem med Anmodning om et Møde - skulde De imidlertid anse et Saadant for at klare Uoverensstemmelser for ønskeligt er jeg rede, naar jeg hører fra Dem.
Kjøbenhavn d. 25. Ap 1880

Med Høiagtelse
Deres ærbødige
Otto Rosenørn Lehn

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv