Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1881-06-18

Afsender

Emil Bloch

Dokumentindhold

Emil Bloch mener, at en officiel takkeskrivelse fra Galleriet, som Carl Jacobsen har ønsket, ikke vil komme andre end Carl Jacobsen til gode.

Transskription

Kjbh d 18 Juni 1881

Kjære Herr Baron!
Af Jacobsens Brev faaer man at vide, at Galleriet ikke kan faae
1) Delaplanche Éducation Matern.
2) Barrias Le Serment (Spartacus)
3) Barrye, Jaguar
skjøndt 2) kan faaes i Originalmodel og 3) eies af Barbedienne, der ogsaa eier de fleste andre af dem Galleriet skal have.
J. foreslaaer, at Tuxen authoriseres til istedet for 1) at søge at erhverve Gautherins berømteste arbeider a) Clotilde de Surville og b) le paradis perdu -- jeg kjender ingen af dem, men da han (J) siger, at det netop [nu] er let at faae dem og de i øvrigt ere saa berømte, er det vel bedst at gaae ind derpaa.
J. foreslaar endvidere for 2) at faae a) les premieres funerailles eller b) den unge kvinde (fra Salonen i aar), begge af samme Kontuer. b) kjender jeg jo ikke og troer derfor at det vil være heldigere at vælge a), som jeg nok har seet men kun har en

dunkel erindring om. Hvis De altsaa vælger de to af Gautherin og les funerailles bliver det samlede antal af Arbeider atter, som før, 9
Med Hensyn til den officielle Introduktionsskrivelse til Hr. Tuxen, kan der, efter min Mening, ikke godt staae andet i den, end at de søgte Statuer vel ere bestemte for Galleriet her, men at de kjøbes af Jacobsen. Skal Galleriet selv anføres som Kjøber maa det ogsaa have Pengene fra Hr. Jacobsen disponible og selv bestemme, hvad det vil give for Arbeiderne.
Angaaende den officielle Tak, som Herr J. ønsker D'Herr Dubois og Delaplanche tilstillet, kan jeg ikke see mindste Grund dertil for Galleriet - tvertimod, Virkningen af dens Uegennyttighed er jo kun kommet Herr J's Pengepung tilgode - og kun skeet fordi han af de nævnte Kunstnere har kjøbt Arbejder i Marmor.

Deres Excell ærb. heng
Emil Bloch

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Statens Museum for Kunst, Den kgl. Malerisamlings arkiv