Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1881-06-19

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Rosenørn-Lehn meddeler CJ, at man ikke officielt kan takke Dubois og Delaplanche for tilladelse til at erhverve afstøbninger af deres værker.

Transskription

St Hr Brygger Jacobsen, jun.
Ny Carlsberg Kjøbenhavn

Deres meget ærede Skrivelse af 17 ds har jeg havt den Fornøielse rigtig at modtage, og skal jeg ikke undlade at udtale for Dem min bedste Tak for Deres gode Bestræbelser under Deres Ophold i Paris for at skaffe den Kgl. Sculptursamling de Gibsafstøbninger om hvis Anskaffelse vi ere komne overens. Desværre tror jeg at der er nogle af dem vi vil komme til at renoncere paa, i detmindste for det første, imidlertid kunde jeg dog meget ønske at beholde dem paa Listerne for paa et senere Stadium at kunne erhverve dem, ifald der maatte gives Leilighed dertil. Jeg gaar ogsaa gjerne ind paa Deres Forslag om at substituere dem med
Les premieres funerailles
Clotilde de Sarville og
Le Paradis perdu, og skal jeg der

efter tilskrive Tuxen i den nærmeste Fremtid og sende ham en saa vidt gaaende Bemyndigelse som muligt.
Derimod tilstaar jeg at det falder mig lidt vanskeligere at tilveiebringe Udtalelsen af en officiel Art til Dhr Dubois og Delaplanche for Tilladelsen til at erhverve Gibsafstøbninger af deres Arbeider thi det er jo alene Dem, Hr. Brygger Jacobsen, hvem Sculptursamlingen skylder det.

Kjøbenhavn d. 19de Juni 1881
Med Høiagtelse
Deres ærbødige
Otto Rosenørn-Lehn

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv