Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1879-10-25

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Udkast til brevet, hvor Rosenørn-Lehn takker Carl Jacobsen for årligt at ville købe afstøbninger for 20.000 kr til Skulptursamlingen.

Transskription

ST Hr Brygger C. Jacobsens jun.!

Idet jeg meget beklagede at jeg var saa uheldig ikke at være hjemme da De i gaar formiddags var saa god at ville besøge mig, gjorde jeg i Aftes et Forsøg paa at træffe Dem i Deres Hjem, men forfeilede Dem uheldigviis ligesom De mig. Naar jeg nu uleiliger Dem med disse Linier, skee det kun for ikke længere at opsætte på det Kgl. ...galleris og Skulptursamlings Vegne at bringe Dem en varm Tak for det smukke og patriotiske Tilbud, De deels igjennem Etatsraad Meldahl deels ved Deres ærede Skrivelse af 22de dennes har gjort mig som ovennævnte Samlings Directeur om at vilde anvende et beløb af 20.000 Kr til dens Forøgelse med en Samling af Gibsafstøbninger af nyere franske Skulpturer. Jeg tager med fuld Paaskjønnelse og Erkjendtlighed imod det, idet jeg dog maa forbeholde mig ved Leilighed som jeg skal søge at forhandle nærmere med Dem om Detaillerne ved Gjennemførelsen. Da jeg imidlertid har paatænkt at reise bort paa en Ugestid maa jeg bede Dem om Udsættelse til jeg er tilbage.
KJ. D 25 Oct 1879

Med største Agtelse
Deres ærbødige
RL

Fakta

PDF
Brevudkast

Dansk

København
København

Statens Museum for Kunst, Den kgl. Malerisamlings arkiv