Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-04-21

Afsender

Emil Bloch

Dokumentindhold

Emil Bloch sender uden stor begejstring, en liste over franske skulpturer til Rosenørn-Lehn.

Transskription

Kbh d 21 April 1880

Kjære Herr Baron!
Hermed den franske Sculpturliste, som jeg har liggende.
Da Dubois nok er den bedste af de nævnte Kunstnere, vilde jeg finde det ret rimeligt om man endnu fik et Par af hans Statuer som f.Ex den alt tidligere omtalte "La chanté" og hans Evas. Arbeider, som ellers have interesseret mig er: Falguières Drengen med Hanen og Voltaires Statue. Af de øvrige Navne vil Mercié og Delaplanche være Deres Excellence bekjendte fra forrige Aars Udstilling, den første ved sin Statue af David, Delapl. ved La musique" - begge dog, efter min Mening, langt under hvad her forstaaes

ved udmærket Kunst. De øvrige i Listen nævnte Kunstnere kan jeg ikke erindre.

Deres ærbødigst heng.
Emil Bloch

Hr. Brygger Jacobsen's Gave af fr. Sculptur
Af denne Gave, som, ifølge de af J. anerkjendte ham skriftligt tilstillede Betingelser (Decbr. 1879), skulde bestaae i aarligt et Par (af J. udvidet til 4) Statuer, indtil et Beløb af 20.000 Kr. var medgaaet til Indkjøbet, er hidtil modtaget 4 Statuer:

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Statens Museum for Kunst, Den kgl. Malerisamlings arkiv