Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1881-06-17

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen har været i Paris, hvor han har truffet L. Tuxen, der skal hjælpe med at få afstøbninger af franske skulptur til Danmark. Carl Jacobsen har ligeledes besøgt både Paul Dubois og Gautherin, der viste stor velvilje for hans projekt. Et besøg hos Barbedienne, der skal udføre mange af afstøbningerne, var også positivt.

Transskription

17-6-81

Hr. Baron Rosenørn Lehn

deres ærede Skrivelse af 1st ds, for hvilken jeg takker Dem, modtog jeg netop i Tide paa Jernbanen inden min Afreise.
Jeg var saa heldig at træffe Hr. Tuxen og fik derved Leilighed til at give ham de Oplysninger han ønskede.
Tillige fik jeg selv Leilighed til at indhente adskllige Oplysninger hos de Kunstnere jeg kom i Forbindelse med.
Det vil saaledes ikke være muligt at faae "l'education maternelle" af Delaplanche førend den om nogle Aar skal flyttes. Den gaar saaledes

ud paa vor Liste

De erindrer at Listen er
1) Delaplanche l'education maternelle. Restance af Anskaffelse 1880.
2) Jeanne d'Arc af Chapu. restance af Anskaffelse 1881
3) Mercié Gloria victis do do 1881
4) Falguières Vinqueur d'un combat de coq do 1881
5) Houdon Voltaire
6) Falguières Tarcisius Anskaffelse for 1882
7) Spartacus' s Ed do 1882
8) Barye Jaguar do 1882
9) St Marceau Harlequin 1882

Af denne Liste udgaaer endvidere efter al Sandsynlighed:
Barrias: "Spartacus' Ed" da der af denne ikke blot ikke existerer nogen Form, men der hviler den Servitut paa den at der ikke maa tages Form.
Den originale Model existerer vistnok, men det er jo ikke rimeligt at Kunstneren vil skille sig ved den for godt Kjøb

Nu træffer det sig sa heldigt, at et andet af Barrias's betydeligste Arbeider "les premières funérailles" Adam og Eva, som bære Abels Liig som fik Medaille d'honneur paa Salonen 1878 (see Gazette des beaux arts 1878) netop nu bliver formet tillige tages der nok Form over en skjøn kvindelig Figur, som han har paa Salonen i aar. Man vil altsaa muligviis derved kunne faae Compensation for Spartacus' Ed.
Fremdeles vil udgaae Barye, Jaguar der tilhører Barbedienne, som efter hvad jeg i hans Comptoir erfarede næppe ville tillade at den blev afstøbt. Alle Gibsformerne ere efter Baryes Død kjøbte af Barbedienne.

Derimod opnaaede jeg ved mit Besøg i Etablissementet, deels at man lovede at skaffe Oplysninger tilveie, hvor Voltaire Statuens Afstøbning kunde faaes, og deels at man lovede at der fra Barbediennes Side ikke skulde gjøres Vanskeligheder imod Udleveringen af Afstøbninger af de Statuer, paa hvis Mangfoldgjørelse Etablissementet har Eneret (og det er de aller fleste af dem der er Tale om her.)
Der blev kun forlangt at det danske Musæums Bestyrelse skulde udstede en Erklæring at Gibsafstøbningen ikke maatte atter afstøbes herhjemme en Erklæring som Huset Barbedienne forøvrigt kunde udstede saa detailleret som det ønskede.

II
Ved personlig at forhandle med M. Paul Dubois, directeur for l'ecole des beaux arts, opnaaede jeg fremdeles at han vilde benytte sin Autoritet lige over for sine Colleger for at formaae dem til at lade os faae Afstøbninger med lignende Liberalitet som han selv har viist.
Jeg opnaaede fremdeles at den særdeles ansete og fremragende Kunstner M. Gautherin lovede at stille sine Modeller til Disposition.
Deres Excellence seer heraf at Sagen nu er godt forberedt for Hr. Tuxen, der mangler nu blot at han faaer den formelle Introductionsskrivelse, uden hvilken han Intet vil kunne

udrette og jeg tillader mig i al Beskedenhed at bede Dem om at lade den udfærdige saa snart som muligt.
Man skal smede imens Jernet er varmt og jeg frygter for at med hver Dag der gaaer hen vilde alle de Personer, som have givet mig mere eller mindre varme Forsikringer let afkjøles i deres Interesse for denne Sag
Jeg tillader mig tillige at foreslaae at Tuxen autoriseres til istedet for Spartacus' Ed (hvis det viser sig at den ikke kan erhverves) at erhverve les premières funérailles og eller den unge Kvinde fra Monumentet, der er paa Salonen i aa og at man istedet for l'education maternelle søger at erhverve Gautherins berømteste Arbeider nemlig

Clotilde de Surville og paradis perdu, da man netop nu vil have let derved

Med Høiagtelse og Ærbødighed
C. Jacobsen jun
Ny Carlsberg

P.S.

Maa jeg sluttelig henstille til Deres Excellence, om det ikke vilde være passende at der udtaltes fra de danske autoriteters Side en officiel Tak til DHrr Paul Dubois og Delaplanche fordi de saa uegennyttigt have ladet den kongelige danske Samling faae Tilladelse til at erhverve deres Arbeider i Gibs, i det dette jo er en

saa enestaaende Velvillie, at der slet ikke synes at findes noget Præcedens derfor i den franske Kunstverden.
En Høflighed falder jo altid i god Jord i Frankrig!
J

Hr L. Tuxens Adresse er nu:
31 rue Gabrielle
Montmartre
Paris

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir

København

Statens Museum for Kunst, Den kgl. Malerisamlings arkiv