Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1890-08-13

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen taler varmt for, at der oprettes en afstøbningssamling, og at den eventuelt placeres på en grund syd for det kommende Ny Carlsberg Glyptotek.

Transskription

Ministeriet for Kirke og Undervisningsvæsen

Idet jeg meget takker det høie Ministerium fordi det har henvendt sig til mig angaaaende Spørgsmaal vedrørende Statens Sculptursamling, skal jeg herved have den Ære at besvare dets ærede Skrivelse af 12-8-90.
Det er med fuld Tilslutning at jeg erfarer at Ministeriet ikke anseer Kunstacademiets Afstøbningssamling som fyldestgørende til at være Statens Hovedsamling for Afstøbninger efter Sculptur.
Imidlertid er denne Samling det betydeligste vi eie af denne Art, og den indeholder allerede saameget Fortræffeligt, at selv i dens nuværende Tilstand maatte kunne gjøre megen Nytte.
Som bekjendt er den nu saa upaagtet

at den belærende og opdragende Indflydelse er yderst ringe.
Dette vilde formentlig let kunne ændres til det Bedre.
En rigelig Forsyning med oplysende Etiketter vilde hjælpe en Deel.

Ogsaa i det andet Punkt er jeg aldeles enig med Ministeriet.
4000 kvadrat Alen er meget mere end der kan anvendes til dansk Sculptur.
Den nye Sculpturafdeling i Luxembourg er efter mit Skjøn næppe 1000 kvadrat Alen. Men det er fuldstændig ugjørlig paa den resterende Plads c. 3000 kvadrat Alen at indrette en Afstøbningssamling, som blot nogenlunde kunde give en Udsigt over Kunstens Hovedepisoder og repræsentere de vigtigste Typer og Hovedværker.
Derfor maa det meget beklages at Mini-

steriet ikke mener at kunne skaffe noget andet Locale, hvor en passende Samling, om end kun foreløbig, kunde oprettes.
Angaaende det sidste Punkt, om hvilket man særligt ønsker at høre min Mening, er det mig en Glæde at kunne svare at jeg troer at Forholdene langtfra ere saa vanskelige som Ministeriet mener. Det er muligt at det tidligere har været endnu lettere at erhverve Afstøbninger; men der existerer den Dag i dag en Mængde Gibsformerier, som deels drives for Staternes Regning, deels ere underkastede Museernes Control, hvor de vigtigste Ting reproduceres baade godt og billigt.
Om de ægte Forme som benyttes nu ere mere slidte end tidligere skal jeg lade være usagt; men jeg maa dog exempelviis nævne, at da jeg til Ny Carlsberg Glyptothek ønskede en Afstøbning af Rauchs Figur af Dronning Luise af Preussen, lod det kgl Formeri i Berlin tage en ny ægte

Form fordi man ikke vilde byde mig et Exemplar fra den ældre Form.
Og med Hensyn til Beredvilligheder ligeoverfor Udlændinge, da har jeg netop en riig og glædelig Erfaring: at jeg overalt har mødt den videstgaende Imødekomst!
Le departement des moulages au Louvre
Det kgl Formeri i Berlin
Det do do i Dresden
Zöllers controllerede do i München
Bruccianis af British Mus. controllerede Formeri i London
National Museet i Neapel
De private Gibsere Gherardi, Malpieri o fl i Rom levere Exemplarer af det allermeste af hvad vi kunne ønske.
M., Antonin Provst som staaer i Spidsen for Trocadero Samlingen og M de Villefosse Directeuren for Louvre have lovet mig at ville gjøre mig en Glæde af at skaffe Afstøbninger til Danmark.
Men det vil maaskee nok være vigtigt at skynde sig medens dise Herrer ere

II
ved Roret og inden deres Interesse for os kunde blive afkølet.
Afstøbninger af nulevende Kunstneres Arbeider vil det derimod være meget vanskeligt at erholde, men deels bøder Glyptotheket paa denne Mangel, deels troer jeg ogsaa at en personlig Indflydelse i den nærmeste Tid vil kunne udrette Noget.
Det vil saaledes sees at der ikke blot ikke er nogen Hindring for at anlægge en nogenlunde fuldstændig Samling af de vigtigste Kunstværker, men at der er en særlig Grund til at gjøre det hurtigst muligt, da Forholdene let kunne forandre sig.
Spørgsmaalet om Locale vil da komme af sig selv naar først Gjenstandene haves.

Det er ubestrideligt at Oprettelsen af et Museum for Gibsafstøbninger er i høieste Grad paatrængende.
Da Preussen for et halvt Aarhundrede siden gjorde sig det til Opgave at hæve Folkets Kunstsands, var det først og fremmest et Museum for Gibsafstøbninger man anlagde, og Enhver veed hvilken uhyre Betydning denne Samling har haft, hvilke rige Frugter den har baaren.
Hos os er Trangen endnu større.
I vore nordiske Lande er Skjønhedssandsen ikke medfødt og Betingelserne for dens Udvikling ugunstige.
Men Thorvaldsens Musæums Indflydelse er et Vidnesbyrd om at en Befolkning kan opdrages, ogsaa i Kunst, naar de rette Midler dertil benyttes.
Desværre ere vi jo næsten afskaarne fra den umiddelbare Indflydelse af

Malerkunstens høieste Blomstring, fordi vi kun eie saa lidet og vanskelig ville finde Raad til at kjøbe Originaler af Rafael og Tizian, Murillo eller Rembrandt.
Derimod kunne vi skaffe os Afstøbninger af Sculpturens herligste Værker for Priser vi med Lethed kunne overkomme.
Staten kan for en Sum, der ikke overstiger en af dens enkelte Borgeres beskedne Formue erhverve det Bedste af hvad der overhovedet er frembragt (med 250.000 Kr. ville man komme meget langt).
Min ærbødige Mening er derfor, at Cultusministeriet, som under dets nuværende energiske Ledelse allerede har taget saa mange store Initiativer, som Efterslægten vil prise det for, ikke burde udsætte at oprette, eller ialt Fald forberede Grundlæggelsen af en Samling af Gibsafstøbninger, som maaskee ikke vil kunne blive slet saa fuldtallig som

Berlins mønsterværdige Musæum, men som dog vil kunne i det Væsentlige tilfredsstille den Trang, der er tilstede.
Jeg indseer at dette vanskeligt kan skee med eet Slag - men det maa sikkert kunne føres igjennem lidt efter lidt.
Der maa i det nye Musæum kunne afsees c 3000 kvadrat Alen til dette Brug.
Der vil derved blive Plads til en god Begyndelse, som det maa være kommende Tiders Sag at fortsætte.
Men det er vigtigt at der sikkres en Plads, hvor et vordende Musæum for Gibsafstøbninger kan bygges, og jeg bør maaske her ikke undlade at henlede at henlede Opmærksomheden paa den ene af de trapezformede Grunde syd for det nye Ny Carlsberg Glyptothek

Med Høiagtelse
allerærbødigst
Carl Jacobsen

Ny Carlsberg
13-8-90

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger