Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1921-11-02

Afsender

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Helge har læst korrektur på Johannes Steenstrups bog om J.C. og Carl Jacobsen. Han vil videresende manuskriptet til Agnes Bertelsen. Helge fortæller lidt om sin fars religiøsitet.

Transskription

Alle Sjælesdag 2d - 21

Kjære Johannes,
Jeg har nu fuldendt Læsningen af de 2 Bind Manuscribter, og lader dem en af Dagene bringe ud til Agnes Bertelsen som saa paa sin Side vil sørge for, at Du faar dem tilbage snart.. Som Du vil se, har jeg ikke behøvet at gøre mange Noter eller Commentarer; hvor de findes kan jeg sige Dig for at lette Dig Correcturen - Udfor Capitlet om Campanilen har jeg gjort den Rettelse, at Figuren, som kroner Spidsen paa Alftaarnet ikke er af Barrias (hvem der er Mesteren ved jeg ikke ) B's Engel staar langt nede paa det ene Hjørne af Taarnet.
Dernæst i Omtalen af Grandmama har jeg tilføjet, at vi Børn

ved 100 Aarsdagen 29de Aug. 1919 lod gjøre af Brandstrup og Langballe i Forening et Epitaph af hende; en forgyldt Medaljon indsat i rødligt Marmor idet vi mente at hun nok kunde fortjene at mindes netop i Jesuskirken - de forskellige Data og Aarstal faar Du bedst hos Vagn, da han jo i Museet har det meste og bedste Materiale - Iøvrigt har jeg kun Lovord om Bogen med den ene Undtagelse nemlig i Capitlet om Nicolaitaarnet og Pladsens Regulering, hvor der fremkommer Udtalelser om "Papismen".
Som Du ogsaa selv siger var Papa ingenlunde begejstret for den danske Folkekirke, hans egen Kirke var da ogsaa som Bygning mere catholsk end protestantisk men han havde Sympathi for meget i Moderkirken - ikke Alt; og ofte gik han Hverdage til Andagt i Stenoskirken og ofte med mig til Messe paa vore mange Rejser -
med venligst Hilsen
hengivenst
Helge J.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Det kongelige Bibliotek