Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1908-01-01

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Paula Jacobsen

Dokumentindhold

CJ takker for et fotografi Paula har sendt ham og beder hende om at fortælle om Helges nye svigerfamilie. CJ var ikke inviteret til Helges bryllup på grund af sit ægteskab med Lili von Kohl.

Transskription

Carlsberg
1-1-8

Min Darling Datter
Indlagte Brev som laae imellem de andre Breve i Postbunken til mig, aabnede jeg uden at bemærke at Adressen ikke var til mig. Jeg skyndte mig at lægge det i Convolutten da jeg strax saae at det ikke var til mig. Du skal derfor ikke være bekymret hvis det indeholder Hemmeligheder, thi jeg har intet læst.
Tak for dit fortræffelige Photographie og den ikke mindre kjære Paaskrift

bagpaa.
Det ligner Dig udmærket og uden et flottere Dig viser det Dig med Dit søde Ansigt ligesaa kjøn og kjær som Du er.
Jeg kan ikke begribe at jeg ikke har faaet nogen Meddelse om eiheller Regning paa det Soma Cross eller hvad Du maaskee hellere ønskede, som jeg bad Helge om at kjøbe til Dig imedens Du var i Edinb.
Ussings sendte mig igaar Dine Vidnesbyrd fra Skolen - jeg vilde forresten have foretrukket om Du selv havde sendt mig dem. De var jo ikke daarlige. At Latinen ikke var videre god bekymrer mig ikke, jeg troer at Du kan blive baade et godt og et lykkeligt Menneske, Hustru og Moder uden at være stærk i Latin.
Gid Du nu maa være rask og glad i det nye Aar.
Jeg veed jo ikke om jeg faaer dig at see, det vil sige om Du kommer til Kbhv.
Til Helges Bryllup kommer jeg ikke da jeg ikke

vil reise bort fra min Hustru, hvor hun ikke kan være med.

Lad mig nu snart engang høre fra Dig igjen i et ordentligt Brev, hvor Du fortæller mig om Din Juul om Din nye Svigerinde og hendes Familie. Det er jeg naturligviis endnu mere nysgjerrig at erfare igjennem Dig end gjennem Helge selv, som jo næppe kan antages at være en ganske koldsindig Iagttager
Venligst hilser
Din kjærlige Papa som i Mangel af Dig selv kysser Dit Portræt
Hils Helge og Josephine

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Edinburg

Glyptotekets arkiv