Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1878-12-24

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Meldahl beder igen Carl Jacobsen om moralsk støtte og beskriver, let klynkende, sin situation.
Transskribering ikke afsluttet.

Transskription

Kbh. 24/12 78
Aften

Kjære Hr Jacobsen!
Tak for Deres venlige Linier. Min Tanke var at De burde modarbeide ved Samtaler med ... Mænd – det Ondskab og den falske Opfattelse af mine Motiver som Folk udspreder. Jeg veed jo at De er en af de faa Mænd der ligesom Geheimeraad Fenger have faaet Øie for min gode Villie.- selv der hvor jeg kommer til at støde Folk meget mod min Villie ved min Form.
Jeg træder ikke tilbage - og staar og falder med dette Forsøg paa at følge vore vigtige Sager paa Vei i Rigsdagen. Falder jeg træder jeg ud af al offentl. Arbeide. - og lader andre udfylde Pladsen - Jeg er træt og kjed af

den Anskuelse - Thi sandelig naar man er 52 Aar bør man dog have opnaaet det at Folk kunne være paa det Rene med om man arbeide for Sagerne eller for Magten
At man maa have en vis Art af Magt naar man skal kunne drive Sager igjennem her i Hjemmet, det er jo rigtigt; men nej vitterlig har jeg aldrig brugt min Magt paa andre Maader end for at fremme Brugen af enhver dygtig Mands Evner som jeg blot burde opfinde - og jeg vover at troe at jeg dog har udrettet ikke saa lidt i Retning af at opfinde ... og bringe dygtige Folk frem og at jeg ved Tilsidesæt[t]else af egne Fonde Helbred Familieliv Fritid og her har

levet og slidt for det man anbetroede mig: Jeg har planmæssig opgivet et privat Virksomhed for at give Plads for de yngre Kræfter - eller de andre ældre Kræfter. Jeg opgav Aarhus Domkirke gik i Ilden for at faa Banken over til Herholdt - har givet andre

Gav Dahlerup Tolbodsagen....

og hvilket modbydelig arbejde tog jeg ikke paa mig i
og hvilken Tak fik jeg af de 2 Architecter? Nei det er for ækle Forhold. See blot Bagtalelsen i ... i ..... eller Skolesagen eller Folkesagen eller Pariserudstillingssagen og det ofte af de

Mænd

jeg havde støttet bedst.
Troe ikke at jeg er mere bitter end sædvanlig See ... i disse Linier en Forklaring af mine Motiver til ved første given Leilighed at følge min Kones indtrængende Raad - at opgive et Slid for uta....lige Forhold og faa leve mere for min Kone og Børn og Slægt - som jeg knap rigtig Kjender.
Det vil interessere Dem at min gamle Ven Architect V. Klein er den der roses for at finde en...
Det er den Tak jeg faar af en Mand jeg nu i en Række af Aar paa lignende Maade har støttet og som meget ofte i sin Nød har kjørt til mig for at finde Støtte uagtet han maatte indlede sin Indtræden i min Stue med "De undrer Dem vel over at see mig" - Glædelig Fest og hjertelig Hilsen
Deres hengivne
F. Meldahl

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsberg Glyptotek