Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1877-04-06

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om et tidsskrift og bibliotekar Christian Walther Bruun.
Afventer endelig transskription.

Transskription

Høistærede!
Jeg troer at burde meddele Dem at Bibliothekar Bruun er meget varm for den Sag som De saa levende interesserer Dem for, og efter de Udtalelser jeg har hørt fra hans Side er jeg vis paa at han vil virke for at Tidsskriftet kommer til at virke i den Retning De ønsker det. Hans Tanke er at det skulde udkomme hver Maaned med 3 Ark altsaa 36 Ark om Aaret. Muligvis ?? at dette ikke kan opføres/gjennemføres og at man foreløbig maa nøies med at faae 6 Ark
3

hvert Quartal altsaa 24 Ark om Aaret
Sættes nu Udgifter pr Ark
Trykning 24 kr
Papir 9,80
Redaktør og Forfatter Honorar 200 Kr
233Kr 80
x 6
1401Kr
Heftning 9 Kr
Avertiss.. 10-
Udgift pr Quartal 1420 Kr. 4
Udgift pr Aar 5680 Kroner


Ansættes Prisen for Aaret til 6 Kroner. Thi lavt maatte det sættes for at brede sig ud over Landet og ansættes det at der sælges i alt 500 Exemplarer som er Indtægt ?? 3000 Kr.
Tils....vilde altsaa blive 2680 Kr

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Ferdinand Meldahls brevpapir

København

Ny Carlsberg Glyptotek