Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1881-02-11

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Meldahl skriver om anvendelsen af midler fra Eibeschüttes og Brocks legater og om møde i borgerrepræsentationen. Han ærgrer sig over hvor lidt det danske folk interesserer sig for kunst.

Transskription

d 11/2 81

Høistærede!

Jeg kjender ikke eller husker ikke Ordlyden, men jeg troer ikke at Eibeschüttes Legat kan anvendes til Brolægning men vel til Forskjønnelse af Byen.
Naar Formanden har udtalt sig har han vistnok været correct; men da jeg ikke var i Mødet og ikke har Referatet af Forhandlingerne kan jeg ikke sige hvorledes Sagen staar.
Naar man har taget....... Dele af Brocks Legat til Missionshuset [?]..... og til Dæmning til Nørrebro. Vi

saa forekommer det mig ... rigtigt at Communen, naar den faar 2 store offentlige Goder til Gave uden en dansk Skillings Udgift - giver et Bidrag af det Legat. Det Eibeschütske kan vistnok ikke bruges til den Art af Udgifter.
Jeg vilde dog ønske at De fik Fristrups Monument at see. De vil vistnok ved Hjælp af hans Ven Prof. Dahlerup let faa denne til at tage det under Armen og en Dag vise Dem det.

Deres Drøm om .... Monument er maaskee rigtig men dog med ? ... vil nu nok komme forud i ... og det bliver jo et Kunstværk udført med stor Omhu
Tilgiv at jeg siger det - bedre end vor Folk fortjener det efter den ringe Interesse dette i det Hele viser for Kunst.
Kunde De tænke Dem en væmmeligere ... ved Kjøbenhavns Bygnings.. ? og see de ledende Kræfter Herr Kayser i Spidsen ere jo glade i det og hjælpe til at vi blive nede i Sølet. Vil De vise mig noget Tegn

paa at Befolkningens store Masse selv i Almuestanden eller i de riges Stand har virkelig Interesse for det Skjønne? - Nei det at bruge Pengene til Brolægning det er det der er ønskeligst.
Tilgiv disse ......

Deres meget hengivne
F Meldahl

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København
Simon Aron Eibeschütz

Carlsberg Arkiv. Boxid 000002607. Indkomne breve, Div. Kunst og Glyptotek 1886-94