Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-11-01

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Andreas Asmussen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen fremsætter et forslag til kultusministeriet om en midlertidig bygning til Den kongelige Malerisamling.

Transskription

Ny Carlsberg
1-11-85

Hr Comptoirchef
Asmussen

De i hoslagte Skrivelse udtalte Betragtninger have sysselsat mig i den senere Tid, men jeg har været i Tvivl om hvorvidt jeg burde fremføre dem eller ei. Jeg vil nødig have Udseendet af at ville blande mig i Sagen hvortil jeg ikke er kaldet

men Sagen ligger mig saa meget paa Hjerte at jeg daarligt kan overtale mig selv til at tie ganske stille.
Det jeg maa undskylde er nærmest at jeg maaske spilder Deres Tid hvis De overhovedet vil læse den igjennem.
Jeg har ogsaa tænkt mig at Regeringen vel i denne Tid har saa

meget at tænke paa at man maaskee ikke har lagt Mærke til den Combination som jeg har antydet, hvor Resultatet netop skulde opnaaes ved en Samvirken imellem forskjellige Functioner

Regeringen- Bygningen
Communen- Grunden
Inden... - Udstillingen 1888
Kunstforeningen eller andre Institutioner - Deltagelse i Forretningen
Kunstindustriset ?? Museum el. Ny Carlsberg Museumslegat - Den senere Anvendelse af Bygningen

I Haabet om at De i alt Fald ikke vil tage mig altfor ilde op at jeg har trættet Dem er jeg
Med Højagtelse
Deres ærbødige
C. Jacobsen
jun.

Den kongelige Malerisamling er baade i Pengeværd og i Henseende til dens Betydning for Kunsten i Almindelighed og særlig den nationale Kunst enhver aarlig Udstilling saa uendelig overlegen at det alene af den Grund maa være magtpaaliggende at den opbevares paa det sikkreste Sted.
Naar vi derfor tænkte os at vi eiede et Udstillingslocale af den Art som almindeligviis benyttedes ved Verdensudstillingen: Bindingsværksbygning med Tapet med Vægge som uden at være brænd-

sikkre i den Forstand som Thorv. Musæum eller andre ideale Murconstructioner dog ingenlunde ere brandfarlige - saa vilde det alene af den nævnte Grund være naturligt at anbringe den kgl. Malerisamling paa det Sted hvor den nu - takket været Hs Excellences Initiativ - befinder sig og at anbringe den aarlige Salon i det forholdsviis mindre sikkre Locale.
Men da Salonen kun benytter sit Locale i høist 1/3 Aar medens Malerisaml. udnytter sit 1/1 Aar er det tillige klart at man opnaaer den største Nyttevirkning af de to

Bygninger ved at lade den værdifulde bero i den sikkreste.
Hertil kommer tillige at Malerisamlingens Kunstværker ufeilbarligt ville lide ved at tumles omkring frem og tilbage een Gang hvert Aar et Tab der ligefrem kan udtrykkes i Penge baade for Rammernes Billedernes og Arbeidslønnes Vedkommende.
Det kan vist derfor betragtes som givet at det vilde være ønskeligt at der existerede et saadant provisorisk Udstillingslocale og at det i saa Fald vilde være rigtigt at træffe Arrangement med Kunstnerne ... for de Aar der ville hengaa inden det nye Nationalmuseum kan blive taget i Brug.

Mit Spørgsmaal er nu vil det ikke være det naturligste at Regeringen bygger et saadant interimistisk Locale.
Det kunde bygges f.Ex af lignende Art som den "braccio nuovo" jeg i denne Tid bygger til mit Glyptothek. Denne som er 15½ x 65 [gradtegn] koster c 20000 Kr. et Locale der var 3 Gange saa stort kunde leveres fra 60000 Kr og tages Varmeapparat med kan vi sætte 75000 som Maximum.

Malerisamlingen betaler for Tiden Kr 12000 for 3/4 Aar 5% Rente af 75000 = 3750 Kr. vil næste æquavilere Arbeidslønnen ved Nedtagning og Gjenophængning

II
samt Slid paa Rammerne og Tab og Risico ved Billedernes Værdi og det der kunde mangle ved det fulde Æquivalent vilde da opveies ved den Fordel at Samlingen var tilgjængelig i nogle af de Maaneder hvor Stormen af Fremmede til Hovedstaden er stærkest.
Herimod vil en overfladig Betragtning gjøre gjældende at det kun er for et kort Aaremaal at de nuværende Ulemper ville føles at om (jeg antager) 5 Aar vil Malerisamlingen kunne flytte ind i sin nye Bolig.
Men Hertil maa bemærkes at allerede 8 à 10 Frem og Tilbage Flytninger i de 5

i de 5 Aar er en overordentlig mislig Omstændighed som det nok var værdt at bringe et godt Offer for at undgaae at det maaske ikke er sikkert at Musæet kan være færdigt og udtørret og decoreret i fem Aar og at man i alt Fald kunde give sig bedre Tid og ikke fristes til Hastværk naar det ikke var saa paatrængende nødvendigt at blive færdig i den kortest mulige Tid.
Endvidere maa det tages i Betragtning at det foreslaaede Udstillingslocale jo kun i 1/3 af Aaret vilde være optaget af "Salonen" og da vi her i Byen aldeles mangler saadanne Localer vilde der blive nyttig An

vendelse for det ved mange Leiligheder (Kunstforeningen ?)
Det har f. Ex viist sig i München hvilket Gode det er for en større By at have et Locale (i München: Glaspalast) hvor der kan holdes specielle Udstillinger af forskelige Fag.
Naar Bygningen blev opført i Terrainet ved Tivoli vilde den i 1888 ved den store nordiske Udstilling kunne bruges til en almindelig (maaske retrospectiv) Udstilling af Kunstværker, som dog maa finde Sted ved den Leilighed og hvortil ikke haves Locale.
Og det er vist ikke Ministeriet ubekjendt at Industriforeningen pønser paa at oprette et kunstindustrielt Musæum naar 1888 er forbi - dette som dog vel tidligere

eller senere maa blive til et Statsinstitut vilde kunne faae en naturlig og fortrinlig Plads i den nævnte Bygning.
Jeg tør maaske ved denne Leilighed bringe i Erindring at jeg sidder inde med Ny Carlsberg Musæumslegat 250000 Kr à 4½ % aarlig Rente = 11250 Kr aarlig som ligger her som en død Skat saalænge der ikke findes et Locale hvori dets Anskaffelse (netop til et paatænkt kunstindustrielt Musæum og et Musæum for Gibsafstøbninger) kunne finde Plads.
C. Jacobsen jun

Ny Carlsberg 1-11-85

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger